Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


O NÁS » Výroční zprávy » Rok 2010

Výroční zpráva Fondu Sidus, o.p.s. za rok 2010

 

 1. Úvod
 2. Profil FONDU SIDUS
 3. Organizační struktura FONDU SIDUS
 4. Projekty FONDU SIDUS v roce 2010
 5. Kulturní a společenské aktivity FONDU SIDUS a jeho partnerů
 6. Představení partnerských nemocnic a výsledky práce
 7. Poděkování partnerům
 8. Finanční část

1.  Úvod

Rok 2010 byl pro Fond Sidus, o.p.s. pátým rokem činnosti.

Spolupráce s Pediatrickou klinikou UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou klinikou FN a LF UP v Olomouci pokračovala s firemní filosofií, že poskytnuté finanční dary budou i nadále výhradně používány na nákup lékařských přístrojů, které si nemocnice nemohou ze svých rozpočtů dovolit, i když je k léčbě nemocných dětí nutně potřebují. Připravili jsme neziskové projekty, jejichž jediným účelem byla sbírka finančních prostředků, pro obě partnerské nemocnice. Projekty jsou zaměřeny na střední, základní a mateřské školy v ČR. O účast jsme požádali také firmy, podniky, společnosti a jednotlivce prostřednictvím „akcí Fondu Sidus“ a samozřejmě vlastní internetové prezentace. Požádali jsme rovněž o mediální podporu jak v tištěných tak elektronických médiích.

 

V roce 2010 jsme využívali speciální sbírkový účet stávající veřejné sbírky, která je vedena pod pražským magistrátem pod číslem MHMP/829165/2009.

 

Podmínky Fondu Sidus, o.p.s. pro poskytování služeb

Obecně prospěšná služba je poskytována dětským oddělením zdravotnických zařízení, školám, rodinám nemocných dětí a osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám. Obecně prospěšné služby budou vždy poskytovány po konzultaci s odborníky, s nimiž naše společnost spolupracuje. Obecně prospěšné služby jsou poskytovány v rozsahu disponibilních prostředků společnosti. Informace o poskytovaných obecně prospěšných službách jsou a nadále budou zveřejňovány na webových stránkách společnosti www.fondsidus.cz. Obecně prospěšné služby mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Úplata se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb, které nejsou kryty z jiných zdrojů. S výší úhrady je seznámen každý klient při prvním jednání o poskytnutí obecně prospěšné služby.

 

2. PROFIL FONDU SIDUS
(O obecně prospěšné společnosti a poskytovaných službách)

Fond Sidus byl zřízen s jasným prioritním cílem finančně a materiálně pomáhat partnerským nemocnicím fondu i individuálním pacientům na území celé České republiky.

2.1. Zaměřili jsme se především na poskytování těchto služeb:

a) zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu nemocných dětí,
b) zajišťování činností směřujících k všestrannému zlepšování kvality života nemocných dětí jak v průběhu léčby, tak i po jejím skončení,
c) zajišťování pomoci zdravotně postiženým osobám v procesu léčby a rehabilitace a pomoci ke zlepšení kvality jejiích běžného života
d) zajišťování zlepšení materiálních podmínek školní výuky dlouhodobě hospitalizovaných dětí, prováděné ve zdravotních zařízeních,
e) zajišťovat vybavení dětských oddělení zdravotnických zařízení kompenzačními pomůckami.

2.2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb, pokud partnerské nemocnice nebo široká veřejnost o jejich poskytování projeví zájem. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není zájem po dobu delší než jeden rok.


3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FONDU SIDUS

(Základní údaje) stav k 31.12.2010

Název :           Fond Sidus, o.p.s.

Adresa:          Tovačovského 2, 130 00, Praha 3

Založen:         25.8.2006

Zakladatelé:

Milan Nemček,     trvalý pobyt Praha 6

Ing. Pavel Přikryl, trvalý pobyt Praha 3

Registrace:

Fond Sidus, o.p.s. je zapsán v rejstříku obecně prospěšných                          společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 441

IČO:                     27591433

Číslo účtu veřejné sbírky:                 MHMP/829165/2009: 232776924/0300

Řídící orgány společnosti

Statutární orgán

Ředitel společnosti: Milan Němček

Správní rada (SR)

Předseda:     Stanislav Syrovátka

Členové:        Jiří Dlabal

Jana Bernášková

Dozorčí rada (DR)

Předseda:     Lev Skalský

Členové:        Dana Syrovátková

Lenka Tomková

Zaměstnanci obecně prospěšné společnosti:

Milan Němček           - ředitel

Pavel Přikryl Ing.       - manažer projektů, marketing

Vanda Vejvodová   -  vedoucí distribuce

4. PROJEKTY FONDU SIDUS V ROCE 2010

Pro mateřské školy, pro základní a střední školy jsme  připravili sady výrobků:

1) Projekt pro ZŠ a SŠ: Bav se, hraj, pomáhej – dřevěná joja, lentikulární magnetky, tužky s bublifukem

2) Projekt pro MŠ: Hrajeme si, učíme se, pomáháme - děti se zúčastní edukativně zábavného projektu, jehož cílem je rozvíjet dětskou kreativitu a jemnou motoriku, snažit se naplňovat klíčové kompetence školních vzdělávacích programů a předat dětem co nejvíce informací ze světa zvířat.
Každý účastník, který se rozhodl pomoci, byl zařazen do slosování o věcné ceny – trička sponzora fanpro.cz.

Výtěžek ze sbírky ve školním roce 2009/2010 byl použit pro Dětskou Kliniku v Olomouci.

 

5. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY FONDU SIDUS
A JEHO PARTNERŮ

 

5.1.     Fond Sidus se mimo projekty na mateřských, základních a středních školách v České repubice účastnil také akce Den dětí aneb přijela pouť (27.5.2011), veletrhu Škatulata (28.5.-30.5.2010) a akce Zajíček na koni 29.6.2010.

5.2. Za další akce děkujeme školám, které je na základě naší veřejné sbírky uspořádaly.

5.3. Děkujeme také za spolupráci a pomoc dalším školám v celé České republice, které podpořily dětské pacienty zasláním podpůrných pohlednic, dopisů a výkresů.

 


6. PŘEDSTAVENÍ PARTNERSKÝCH NEMOCNIC A VÝSLEDKY PRÁCE

K důležitým úkolům Fondu Sidus řadíme rovněž propagaci partnerských nemocnic. Aktuálně informujeme o jejich činnosti a o dosažených výsledcích naší spolupráce na internetových stránkách www.fondsidus.cz a www.fondsidus.eu

Pediatrická klinika UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Trvání spolupráce: od září 2006

Stručná charakteristika:

 • Gastroenterologie a dětská výživa - digestivní endoskopie centrum dětské výživy, dlouhodobá enterální a parenterální výživa.
 • Hepatologie - příprava pacientů k transplantaci jater a potransplantační péče.
 • Nefrologie - dialyzační program celostátní centrum pro transplantaci ledvin u dětí.
 • Diabetologie - diabetologické centrum, predikce a prevence DM 1, sdružená autoimunitní onemocnění.
 • Endokrinologie - poruchy růstu a poruchy sexuální diferenciace, kalcio-fosfátový metabolismus.
 • Respirační onemocnění a astma bronchiale, molekulárně-genetická diagnostika, program transplantace plic u CF ,funkční pulmonální diagnostika, flexibilní bronchoskopie.
 • Cystická fibróza - centrum pro CF . Systémová autoimunitní onemocnění, imunodeficience, antifosfolipidový syndrom.
 • Kardiologie - EKG diagnostika, kardiomyopatie. Závažná onemocnění kojeneckého a batolecího věku.
 • Dětská psychologie, antropometrie.
 • Laboratoř buněčné biologie - imunologie autoimunitních onemocnění, neinvazivní prenatální diagnostika.
 • Laboratoř molekulární genetiky - epidemiologie autoimunitních onemocnění, molekulárně-biologická bakteriální i virologická diagnostika.
 • Laboratoř autoimunitních chorob - cytotoxicita, efektorové systémy u autoimunitních onemocnění.

V současné době má klinika 110 lůžek, z toho 30 intenzivní péče.

Kontaktní osoba:Věra Pejskarová, tel.: 224 432 002

pediatrie@fnmotol.cz

Primář: MUDr. Jana Tejnická, MBA

 

Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Trvání spolupráce: od září 2007

Stručná charakteristika špičkových diagnosticko-terapeutických postupů:

 • diagnostika a léčba dětské leukémie a maligních lymfomů
 • diagnostika a léčba trombocytopenií a aplastických anémií
 • prevence, diagnostika a léčba diabetes mellitus v dětském věku
 • diagnostika a léčba poruch růstu
 • Laboratoř experimentální medicíny je součástí Národní referenční laboratoře pro konfirmaci statusu genu Her-2/neu
 • diagnostika a léčba vrozených anomálií i získaných onemocnění močového traktu ve spolupráci s urologickou kliniku
 • diagnostika a léčba malabsorpčního syndromu a nespecifických zánětů střeva
 • diagnostika a léčba dětského astmatu, dětská pneumologie s reginálním centre pro diagnostiku a léčbu cystické fibrózy
 • diagnostika a léčba vrozených poruch metabolismu
 • diagnostika a komplexní léčba urgentních stavů u kojenců, dětí a dospívajících

V současné době Dětská klinika disponuje:

 • 75 lůžky pro hospitalizaci dětí od novorozeneckého věku do 19 let, 25 lůžek pro hospitalizaci doprovázejících osob. Některá lůžka systémem hospitalizace matka + dítě na jednom pokoji, některá potom v přilehlých prostorách příslušného oddělení s doprovázející osobou. Ročně Dětská klinika přijme kolem 3 400 nemocných.

Kontaktní osoba: Andrea Nováková, tel.: 588 444 403

andrea.novakova@fnol.cz

Přednosta: Přednosta kliniky: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. 

Předávání finančních darů a účel jejich použití

V roce 2010 jsme předali partnerské nemocnici v Olomouci finanční dar v celkové výši 104.381 Kč. Finanční dar byl použit na zakoupení hemodynamického monitoru LiDCO, který je již v provozu. Předání dalších finančních darů je plánováno na podzim roku 2011.


7. PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

 

Děkujeme partnerským nemocnicím za spolupráci s námi.

Děkujeme vedení nemocnice v Motole a primářce MUDr. Janě Tejnické a
profesoru MUDr. Janu Léblovi, CSc.

Děkujeme vedení Dětské kliniky v Olomouci, především
profesoru MUDr. Vladimíru Mihálovi, CSc..

Děkujeme paní JUDr. Lence Deverové za právní pomoc Fondu Sidus, o.p.s.

Děkujeme společnosti PPL (Professional Parcel Logistic) za sponzoring našich projektů.
Děkujeme Domu Bytové Kultury (DBK) za umožnění prodeje našich výrobků u příležitosti narozenin DBK.
Děkujeme společnosti Park Avion za umožnění prodeje u příležitosti Dne dětí.
Děkujeme hereckým osobnostem podporujícím projekty Fondu Sidus, jmenovitě Janě Bernáškové (patronce akcí), Monice Zoubkové, Lence Zahradnické, Lucii Černíkové, Kristýně Janáčkové, Šárce Ulrichové, Dominice Kadlíčkové, Zuzaně Vejvodové, Ivě Pazderkové, Sandře Pogodové a Lukáši Langmajerovi.

Děkujeme za Public Relation deníkům a časopisům Jackie a časopisu Sedm.

Děkujeme IFMSA - International Federation of Medical Students‘ Associations, za spolupráci při prodeji výrobků a předání dárků Fondu SIDUS dětem v Thajsku.

Děkujeme ČSOB, a.s. za podporu našich projektů.

Děkujeme školám, učitelům a vedení škol, žákům a studentům.

 

8. FINANČNÍ ČÁST

Finanční zpráva - Účetní uzávěrka za rok 2010

1. Rozvaha pro nevýdělečné organizace    str.1 str.2 str.3 str.4

2. Výkaz zisků a ztrát    str.1 str.2 str.3

3. Příloha k účetní uzávěrce

4. Přehled rozsahu výnosů a nákladů v členění podle zdrojů

5. Stav pohybu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti