Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


O NÁS » Výroční zprávy » Rok 2014

Výroční zpráva Fondu Sidus, o.p.s. za rok 2014

 

  1. Úvod
  2. Profil FONDU SIDUS
  3. Organizační struktura FONDU SIDUS
  4. Projekty FONDU SIDUS v roce 2014
  5. Kulturní a společenské aktivity FONDU SIDUS a jeho partnerů
  6. Poděkování partnerům
  7. Finanční část

1.  Úvod

Rok 2014 byl pro Fond Sidus, o.p.s. devátým rokem činnosti.
Spolupráce s Pediatrickou klinikou UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou klinikou FN a LF UP v Olomouci pokračovala s firemní filosofií, že poskytnuté finanční dary budou i nadále používány na nákup lékařských přístrojů, které si nemocnice nemohou ze svých rozpočtů dovolit, i když je k léčbě nemocných dětí nutně potřebují. V roce 2013 jsme zahájili spolupráci i s Nemocnicí na Bulovce. Pokračovali jsme v podpoře individuálních pacientů. Od roku 2011 poskytujeme finanční dary na samotnou léčbu, nákup léčebných pomůcek, léčebné pobyty a rekonvalescenci. Připravili jsme nové neziskové projekty, jejichž účelem byla sbírka finančních prostředků pro výše uvedené případy. Projekty byly zaměřeny na střední, základní a mateřské školy v ČR. O účast jsme znovu požádali také firmy, podniky, společnosti a jednotlivce prostřednictvím „akcí Fondu Sidus“ a vlastní internetové prezentace. Požádali jsme rovněž o mediální podporu jak v tištěných tak elektronických médiích.

V roce 2014 jsme využívali speciální sbírkový účet stávající veřejné sbírky, která je vedena pod pražským magistrátem pod číslem MHMP/958815/2012.

Podmínky Fondu Sidus, o.p.s. pro poskytování služeb

Obecně prospěšná služba je poskytována dětským oddělením zdravotnických zařízení, školám, rodinám nemocných dětí a osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám. Obecně prospěšné služby budou vždy poskytovány po konzultaci s odborníky, s nimiž naše společnost spolupracuje. Obecně prospěšné služby jsou poskytovány v rozsahu disponibilních prostředků společnosti. Informace o poskytovaných obecně prospěšných službách jsou a nadále budou zveřejňovány na webových stránkách společnosti www.fondsidus.cz, a to v sekci Výsledky. Obecně prospěšné služby mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Úplata se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb, které nejsou kryty z jiných zdrojů. S výší úhrady je  seznámen  každý klient při prvním jednání o poskytnutí obecně prospěšné služby.

 

2. PROFIL FONDU SIDUS
(O obecně prospěšné společnosti a poskytovaných službách)

Fond Sidus byl zřízen s jasným prioritním cílem finančně a materiálně pomáhat partnerským nemocnicím fondu i individuálním pacientům na území celé České republiky.

2.1. Zaměřili jsme se především na poskytování těchto služeb:

a) zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu nemocných dětí,
b) zajišťování činností směřujících k všestrannému zlepšování kvality života nemocných dětí jak v průběhu léčby, tak i po jejím skončení,
c) zajišťování pomoci zdravotně postiženým osobám v procesu léčby a rehabilitace a pomoci ke zlepšení kvality jejich běžného života,
d) zajišťování zlepšení materiálních podmínek školní výuky dlouhodobě hospitalizovaných dětí, prováděné ve zdravotních zařízeních,
e) zajišťovat vybavení dětských oddělení zdravotnických zařízení kompenzačními pomůckami.

2.2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb, pokud partnerské nemocnice nebo široká veřejnost o jejich poskytování projeví zájem. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není zájem po dobu delší než jeden rok.

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FONDU SIDUS

(Základní údaje) stav k 31.12.2014

Název :          Fond Sidus, o.p.s.

Adresa:          Primátorská 40, 180 00, Praha 8

Založen:        25.8.2006

Zakladatelé:

Milan Nemček,     trvalý pobyt Praha 6

Ing. Pavel Přikryl, trvalý pobyt Praha 3

Registrace:

Fond Sidus, o.p.s. je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 441

IČO:                     27591433

Číslo účtu veřejné sbírky MHMP/829165/2009: ČSOB, a.s. 232776924/0300

Řídící orgány společnosti

Statutární orgán

Ředitel společnosti: Milan Němček

Správní rada (SR)

Předseda:    Ing. Pavel Přikryl

Členové:     Jiří Dlabal
Jana Bernášková

Dozorčí rada (DR)

Členové:     MUDr. Jana Šmehlíková
Pavel Hažlinský
Ivana Matějková

Zaměstnanci obecně prospěšné společnosti:

Milan Němček          - ředitel
Ing. Pavel Přikryl     - manažer projektů
Jana Slováčková     - manažer provozu

4. PROJEKTY FONDU SIDUS V ROCE 2014

Pro mateřské školy, základní a střední školy jsme  připravili následující projekty:

1. JARO 2014: Edukativně zábavný projekt pro MŠ: ve spolupráci se společností Dinopark a dětskou ilustrátorkou Vendulou Hegerovou jsme pro děti připravili hru Můj malý Dinopark, ve které mohou rozvíjet své schopnosti v mnoha zábavných cvičeních.

2. PODZIM 2014: Edukativně zábavný projekt pro MŠ: VESELÍ LEPÍCI. Principem hry je sestavování pohádkových postaviček za pomocí „opakovaně nalepovacích“ samolepek. Cílem projektu je rozvíjet dětskou kreativitu a   především děti rozesmát.

3. PODZIM 2014: Projekt pro ZŠ a SŠ: CHYTRÝ NOTÝSEK: Sestavili jsme pro žáky a studenty celoroční diář, který využijí ve studiu i při zábavě.

Výtěžek ze sbírky ve školním roce 2013/2014 byl použit pro:

Fond Sidus, o.p.s. zakoupil přístroj EKG BTL_08 pro Dětské oddělení Nemocnice Na Bulovce. Cena přístroje byla 87.120 Kč.

Děkujeme spolupracovníkům z řad učitelů, žákům, studentům a rodičům za uspořádání Veřejné sbírky.

 

5. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR A DALŠÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY FONDU SIDUS A JEHO PARTNERŮ

5.1. Letní prázdniny v roce 2014 byly pro zaměstnance Fondu Sidus, o.p.s. ve znamení premiérového příměstského tábora. Název „Prázdniny na ostrově“ vznikl podle Libeňského ostrova, kde jsme s dětmi tábor prožili. Průběh tábora i článek z měsíčníku Prahy 8 naleznete na internetu na adrese https://www.fondsidus.cz/tom/17-PRIMESTSKY-TABOR/70-2014 . Tábor chceme pořádat i v příštím kalendářním roce.

 

6. PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

Děkujeme partnerským nemocnicím za spolupráci s námi.

Děkujeme vedení nemocnice v Motole a primářce MUDr. Janě Tejnické a profesoru MUDr. Janu Léblovi, CSc.

Děkujeme paní JUDr. Lence Deverové za právní pomoc Fondu Sidus, o.p.s.

Děkujeme společnosti PPL (Professional Parcel Logistic) za sponzoring našich projektů.

Děkujeme hereckým osobnostem podporujícím projekty Fondu Sidus, jmenovitě Janě Bernáškové (patronce akcí),.

Děkujeme ČSOB, a.s. za podporu našich projektů.

Děkujeme školám, učitelům a vedení škol, žákům a studentům.

 

7. FINANČNÍ ČÁST

7.1. Finanční zpráva - Účetní uzávěrka

7.2. Rozvaha pro nevýdělečné organizace a Výkaz zisků a ztrát: náklady, výnosy