Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


O NÁS » Výroční zprávy » Rok 2007

Výroční zpráva Fondu Sidus, o.p.s. za rok 2007

 

 1. Úvod
 2. Profil FONDU SIDUS
 3. Organizační struktura FONDU SIDUS
 4. Projekty na pomoc dětem v roce 2006
 5. Projekty na pomoc dětem v roce 2007
 6. Kulturní a společenské aktivity FONDU SIDUS a jeho partnerů
 7. Výsledky práce a představení partnerských nemocnic
 8. Poděkování partnerům
 9. Finanční část

1.  Úvod

Rok 2007 byl pro Fond Sidus, o.p.s. druhým rokem činnosti.

Po založení fondu 25.8. 2006 jsme se dohodli na spolupráci s Pediatrickou klinikou UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Klinikou dětského lékařství Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě. S představiteli obou nemocnic jsme se usnesli, že poskytnuté finanční dary budou použity výhradně na nákup lékařských přístrojů, které si nemocnice nemohou ze svých rozpočtů dovolit, i když je k léčbě nemocných dětí nutně potřebují. Připravili jsme neziskové projekty, jejichž jediným účelem byla sbírka finančních prostředků pro obě partnerské nemocnice. Projekty jsou zaměřeny na střední, základní a mateřské školy v ČR. O účast jsme požádali také firmy, podniky, společnosti a jednotlivce prostřednictvím našich internetových stránek. Požádali jsme rovněž o mediální podporu jak v tištěných tak elektronických médiích.

 

Pro tyto účely jsme zřídili speciální účet a veřejnou sbírku, která je vedena pod pražským magistrátem pod číslem MHMP/346942/2006

 

Podmínky Fondu Sidus, o.p.s. pro poskytování služeb

Obecně prospěšná služba je poskytována dětským oddělením zdravotnických zařízení, školám, rodinám nemocných dětí a osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám. Obecně prospěšné služby budou poskytovány po konzultaci s odborníky, s nimiž naše společnost spolupracuje. Obecně prospěšné služby jsou poskytovány v rozsahu disponibilních prostředků společnosti. Informace o poskytovaných obecně prospěšných službách jsou a nadále budou zveřejňovány na webových stránkách společnosti. Obecně prospěšné služby mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Úplata se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb, které nejsou kryty z jiných zdrojů. S výší úhrady je seznámen každý klient při prvním jednání o poskytnutí obecně prospěšné služby.

 

2. PROFIL FONDU SIDUS
(O obecně prospěšné společnosti a poskytovaných službách)

Fond Sidus byl zřízen s jasným prioritním cílem finančně a materiálně pomáhat partnerským nemocnicím fondu i individuálním pacientům na území celé České republiky.

2.1. Zaměřili jsme se především na poskytování těchto služeb:

a) zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu nemocných dětí,
b) zajišťování činností směřujících k všestrannému zlepšování kvality života nemocných dětí jak v průběhu léčby, tak i po jejím skončení,
c) zajišťování pomoci zdravotně postiženým osobám v procesu léčby a rehabilitace a pomoci ke zlepšení kvality jejiích běžného života
d) zajišťování zlepšení materiálních podmínek školní výuky dlouhodobě hospitalizovaných dětí, prováděné ve zdravotních zařízeních,
e) zajišťovat vybavení dětských oddělení zdravotnických zařízení kompenzačními pomůckami.

2.2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb, pokud partnerské nemocnice nebo široká veřejnost o jejich poskytování projeví zájem. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není zájem po dobu delší než jeden rok.


3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FONDU SIDUS (Základní údaje)

stav k 31.12.2007

 

Název :           Fond Sidus, o.p.s.

Adresa:          Tovačovského 2, 130 00, Praha 3

Založen:         25.8.2006

Zakladatelé:

Milan Nemček, trvalý pobyt Praha 6

Ing. Pavel Přikryl, trvalý pobyt Ostrava

Registrace:

Fond Sidus, o.p.s. je zapsán v rejstříku obecně prospěšných                          společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 441

IČO:                     27591433

Číslo účtu veřejné sbírky                  MHMP/346942/2006: 210443715/0300

Řídící orgány společnosti

Statutární orgán

Ředitel společnosti: Ing. Pavel Přikryl

Správní rada (SR)

Předseda:     Milan Nemček

Členové:        Jiří Dlabal

Stanislav Syrovátka

Změny:

Ke dni 31.12.2007 ukončil  členství ve správní radě pan Stanislav Syrovátka.

Novým členem byla zvolena   Jana Bernášková  s účinností od data 1.2.2008

Dozorčí rada (DR)

Předseda:     Lev Skalský

Členové:        Dana Syrovátková

Lenka Tomková

 

Zaměstnanci obecně prospěšné společnosti:

Ing. Pavel Přikryl       - ředitel, manažer projektů

Simona Cvrčková     - vedoucí kanceláře Brno

Jitka Zábojníková     - vedoucí kanceláře Praha

4. PROJEKTY FONDUS SIDUS V ROCE 2006

V roce 2006 Fond Sidus zahájil své aktivity směřující k získávání finančních prostředků pro partnerské nemocnice.

Projekty byly spuštěny v září 2006 a spočívaly v prodeji drobných výrobků pod názvem  Projekty 2006/07:

Klíč ke zdraví – prodej klíčenek

Hvězda na tabuli – prodej magnetických hvězdiček s rozvrhem hodin

Hvězdy na rukou – prodej oblíbených charitativních náramků

 

Ve školním roce 2006/07 řídila distribuci výrobků na školy v České republice naše brněnská pobočka se sídlem tř. Generála Píky 3, 613 00, Brno.

Projektů se zúčastnilo:

3212 mateřských škol         2233 základní škol               456 středních škol.

 

5. PROJEKTY FONDUS SIDUS V ROCE 2007

V září roku 2007 jsme přesunuli veškerou činnost do sídla pražské centrály na Praze 3.

25.9.2007 jsme podepsali smlouvu s Fakultní nemocnicí v Olomouci a přenesli tak naše aktivity z Kliniky dětského lékařství v Ostravě do olomoucké nemocnice. Věříme, že zakoupené přístroje podpoří práci tohoto špičkového lékařského týmu.

Pro školní rok 2007/2008 jsme spustili v září 2007 nové projekty.

5.1. Ve spolupráci s firmami jsme připravili pro naše partnerské školy olympiádu s názvem „Sidusiáda“ jako odměnu za pomoc, kterou nám jednotlivé školy poskytují a  díky, které mohou jak žáci tak samotné školy získat zajímavé ceny.

Motto Sidusiády:

Děkujeme Vám, že nejste lhostejní, proto vám přinášíme jedinečnou šanci získat něco i pro vás.

5.2. Projekty k Sidusiádě pro rok 2007/08:

Sidusáček – olympionik každým coulem

Smajlík nebo bručoun

Sweeper pro Tvůj mobil

V roce 2007 se zúčastnilo našich projektů

2306 mateřských škol,        1289 základních škol,                      215 středních škol.

 

Výtěžek ze sbírky ve školním roce 2007/2008 bude použit pro

Pediatrickou kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice v Motole a

Dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci.

 

K důležitým úkolům Fondu Sidus řadíme rovněž propagaci partnerských nemocnic. Aktuálně informujeme o jejich činnosti a o dosažených výsledcích naší spolupráce na internetových stránkách www.fondsidus.cz a www.fondsidus.eu

 

6. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY FONDU SIDUS
A JEHO PARTNERŮ

 

6.1.     Účinkování Fondu Sidus inspirovalo zástupce partnerských škol k řadě aktivit nad původní rámec projektů:

ZŠ Slovenská, Praha

Soutěž o nejlepší hvězdičku, Základní škola Slovenská 27, Praha 2 Výtvarná soutěž o nejhezčí hvězdičku se uskutečnila v základní škole ve Slovenské ulici na Praze 2. Děkujeme za tuto vaši aktivitu, která dětem ještě více přiblížila dobročinnou akci.

Vranovice, Jarmark, léto 2007

Obec Vranovice a návštěvníci tradičních sobotních velikonočních trhů s názvem „Vranovické jaro“ přispěli významnou finanční částkou na zakoupení přístrojů pro léčbu nemocných dětí. Pod záštitou Fondu Sidus, který tu zřídil prodejní stánek, zakoupili náramky i hvězdičky v podobě klíčenek a magnetek za částku šesti tisíc sedmi set sedmdesáti korun. Výtěžek byl věnován na léčbu nemocných dětí a zlepšení kvality jejich života v Pediatrické klinice v Praze Motole a na Klinice dětského lékařství v Ostravě, společně s penězi vybranými v rámci projektu po celé naší republice. Je potěšující, že kromě peněz na nákupy a zábavu našlo mnoho lidí ve svých peněženkách také obnos, který byli ochotni věnovat nemocným dětem.

Za poskytnutou finanční částku vystavil Fond Sidus Vranovickým certifikát, který je a bude k vidění na obecní vývěsce.

Veletrh Holiday World

V únoru 2007 dostal Fond Sidus, o.p.s. prostor na známém veletrhu cestovního ruchu, aby představil své projekty a nabídl výrobky k nákupu návštěvníkům veletrhu.

 

6.2. Za další akce děkujeme školám, které je na základě naší veřejné sbírky uspořádaly:

MŠ v Chodovické ulici, Praha

Předávání finančního daru v motolské nemocnici se zúčastnili i zástupci spolupracující mateřské školky. Paní učitelka Lenka Kudláčková (jako zástupce Mateřské školy na Chodovické ulici v Praze 9 - Horních Počernicích) předala primářce Pediatrické kliniky v Motole obrazy malované dětmi, které jsou nyní vystaveny v prostorách Pediatrické kliniky.

Základní škola Havířov-město, Gorkého 1/329

Základní škola uspořádala koncert pro nemocné děti. Ten proběhl s velkým zájmem o projekty Fondu Sidus a celková suma, kterou děti vybraly, činila 16.000 Kč. Za vybrané peníze  byly nakoupeny výrobky fondu. Z koncertu bylo natočeno video, DVD se záznamem bylo zasláno nemocným dětem na oddělení nemocnic v Ostravě a v Praze, pro které je sbírka určena. Zástupce školy, Pavla Keslerová: „Učíme děti ohleduplnosti k jiným a vidíte, že se nám to docela dobře daří. Možná by naše akce mohla inspirovat děti i na jiných školách v republice, také by trénovaly, malovaly, vystupovaly a výtěžek ze vstupného poukázaly na potřebnou věc, jde o to, dát podnět a děti si to zorganizují samy.“

Vánoční putování s hvězdičkou, Mateřská škola Vozová, Praha 3

Literární a výtvarná akce.

Akce na Základní a mateřské škole Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13

Žáci i vyučující zmíněné ostravské ZŠ a MŠ již mnohokrát prokázali, že mají srdce na pravém místě, když pomohli v rámci charitativních akcí dětem, které pomoc potřebují. Přidali jsme se k aktivitám občanského sdružení Život dětem, vlastnoručně ušitými panenkami jsme přispěli fondu UNICEF, využíváme i adopce na dálku. Letos jsme své odhodlání pomáhat druhým spojili s Fondem Sidus.

V týdnu od 16. do 20.října proběhla na naší škole  dobročinná akce pod záštitou tohoto fondu, jejímž hlavním cílem je získat finanční prostředky ke zlepšení života nemocných dětí a dětí, které čeká transplantace, nebo ji právě prodělali. Léčba těchto nemocí je náročná jak z hlediska lékařského, tak i finančního. Proto prostředky získané ze sbírky představují významnou pomoc pro dětské pacienty z nemocnice v Motole a ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě - Porubě.

Výrobky fondu Sidus - náramky, klíčenky a magnetky - prodávali členové kroužku Peer aktivistů (peer = vrstevník), kteří jsou součástí preventivních aktivit na naší škole. Žáci a dospělí si zakoupili výrobky v celkové  hodnotě 3.760,- Kč.

I naše peníze tak umožní zakoupení lékařských přístrojů, učebních pomůcek, počítačů a hraček, které slouží nemocným dětem po celou dobu jejich léčby.

6.3. Děkujeme také za spolupráci a pomoc dalším školám v celé České republice, které podpořily dětské pacienty zasláním dopisů a krásných výkresů.

 

6.4. Za Public Relation děkujeme časopisu Sestra, Můžeš, Jesenický týdeník, Zpravodaj MO Ostrava, MF DNES, AHA.

 

7. PŘEDSTAVENÍ PARTNERSKÝCH NEMOCNIC A VÝSLEDKY PRÁCE

 

Představení partnerských nemocnic

 

Pediatrická klinika UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Trvání spolupráce: od září 2006

Stručná charakteristika:

 • Gastroenterologie a dětská výživa - digestivní endoskopie centrum dětské výživy, dlouhodobá enterální a parenterální výživa.
 • Hepatologie - příprava pacientů k transplantaci jater a potransplantační péče.
 • Nefrologie - dialyzační program celostátní centrum pro transplantaci ledvin u dětí.
 • Diabetologie - diabetologické centrum, predikce a prevence DM 1, sdružená autoimunitní onemocnění.
 • Endokrinologie - poruchy růstu a poruchy sexuální diferenciace, kalcio-fosfátový metabolismus.
 • Respirační onemocnění a astma bronchiale, molekulárně-genetická diagnostika, program transplantace plic u CF ,funkční pulmonální diagnostika, flexibilní bronchoskopie.
 • Cystická fibróza - centrum pro CF . Systémová autoimunitní onemocnění, imunodeficience, antifosfolipidový syndrom.
 • Kardiologie - EKG diagnostika, kardiomyopatie. Závažná onemocnění kojeneckého a batolecího věku.
 • Dětská psychologie, antropometrie.
 • Laboratoř buněčné biologie - imunologie autoimunitních onemocnění, neinvazivní prenatální diagnostika.
 • Laboratoř molekulární genetiky - epidemiologie autoimunitních onemocnění, molekulárně-biologická bakteriální i virologická diagnostika.
 • Laboratoř autoimunitních chorob - cytotoxicita, efektorové systémy u autoimunitních onemocnění.

 

V současné době má klinika 110 lůžek, z toho 30 intenzivní péče.

Kontaktní osoba:Věra Pejskarová, tel.: 224 432 002

pediatrie@fnmotol.cz

Primář: MUDr. Jana Tejnická, MBA

 

Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Trvání spolupráce: od září 2007

Stručná charakteristika špičkových diagnosticko-terapeutických postupů:

 • diagnostika a léčba dětské leukémie a maligních lymfomů
 • diagnostika a léčba trombocytopenií a aplastických anémií
 • prevence, diagnostika a léčba diabetes mellitus v dětském věku
 • diagnostika a léčba poruch růstu
 • Laboratoř experimentální medicíny je součástí Národní referenční laboratoře pro konfirmaci statusu genu Her-2/neu
 • diagnostika a léčba vrozených anomálií i získaných onemocnění močového traktu ve spolupráci s urologickou kliniku
 • diagnostika a léčba malabsorpčního syndromu a nespecifických zánětů střeva
 • diagnostika a léčba dětského astmatu, dětská pneumologie s reginálním centre pro diagnostiku a léčbu cystické fibrózy
 • diagnostika a léčba vrozených poruch metabolismu
 • diagnostika a komplexní léčba urgentních stavů u kojenců, dětí a dospívajících

V současné době Dětská klinika disponuje:

 • 75 lůžky pro hospitalizaci dětí od novorozeneckého věku do 19 let, 25 lůžek pro hospitalizaci doprovázejících osob. Některá lůžka systémem hospitalizace matka + dítě na jednom pokoji, některá potom v přilehlých prostorách příslušného oddělení s doprovázející osobou. Ročně Dětská klinika přijme kolem 3 400 nemocných.

Kontaktní osoba: Andrea Nováková, tel.: 588 444 403

andrea.novakova@fnol.cz

Přednosta: Přednosta kliniky: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

 

Klinika dětského lékařství Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě

Trvání spolupráce: od září 2006 do října 2007

Stručná charakteristika

 • Klinika dětského lékařství působí jako superkonziliární a edukační centrum pro pediatry 1. linie a zdravotnická zařízení I. typu. I přes rekonstrukci a restrukturalizaci dětského pavilonu, která probíhala v roce 2001, bylo dosaženo dalšího zkvalitnění především v oblasti intenzivní péče a terapie dětí s hematoonkologickým onemocněním.
 • Klinika ve spolupráci s brněnským a pražským dětským onkologickým centrem pečuje o dětské pacienty se solidními nádory. Byly zavedeny některé nové protokoly léčby, např. pro dětskou leukémii.
 • Centralizace pediatrických oborů (klinika dětského lékařství, klinika dětské neurologie, dětské oddělení anesteziologicko-resuscitační kliniky a úsek dětské nefrologie a dialýzy) umožnila racionalizovat provoz s cílem poskytovat komplexní a vysoce kvalitní péči o dětského pacienta "pod jednou střechou".

Kontaktní osoba: Primář MUDr. Tomáš Pískovský, tel.: 597373536, 3502

tomas.piskovsky@fnspo.cz

Přednosta: MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.


Předávání finančních darů a účel jejich použití

V roce 2007 jsme předali partnerským nemocnicím celkem tři finanční dary v celkové výši 1.087.198 Kč. V roce 2008 plánujeme předání darů a zakoupení přístrojů v měsíci září.

 

 

 

 

 

232.000 Kč – předáno 1.2.2007 nemocnici v Motole

551.526 Kč – předáno 5.9.2007 nemocnici v Motole

303.672 Kč – předáno nemocnici v Ostravě


1.2.2007

10 kusů infúzních pump - tzv. lineárních dávkovačů v hodnotě 232.000 Kč

pro Pediatrickou kliniku UK 2.LF fakultní nemocnice v Motole

 

Jedná se o přístroj, který může do oběhu pacienta podávat malé objemové množství léku za určité časové období - např. 0,1 ml/minutu. Takto jsou dávkovány některé léky pro velmi malé děti (kojenecký věk, nedonošení atd.). Malým diabetikům pouští do těla inzulín. Užívá se také při podávání krevní plazmy či červených krvinek v množství adekvátním váze dětských tělíček S výhodou jsou tyto přístroje využívány také u malých dětí při podávání krevních derivátů (např. náplav červených krvinek). Tyto pumpy (na rozdíl od klasických velkoobjemových infúzních pump) nepoškozuje červené krvinky. Všechny zakoupené pumpy jsou na klinice každodenně využívány.

 

Vážně nemocný pacient potřebuje většinou u svého lůžka dva dávkovače. Na jednotce intenzivní péče jich je třeba celkem 60. Kupují se z rozpočtu kliniky, ale motolskou nemocnici finančně zatěžuje rozsáhlá rekonstrukce a objem investičních prostředků je menší.

Na motolské pediatrické klinice se vedle dětských pacientů z Prahy s běžnými chorobami a úrazy léčí také děti se selháním ledvin a děti, které prodělaly transplantaci jater. Má 110 lužek a přibližně 60 procent hospitalizovaných dětí doprovázejí maminky. Většinou sedí v křesle u nemocničního lůžka a na noc odcházejí do ubytovny. Po rekonstrukci vzniknou na odděleních malé pokojíčky, v nichž budou ubytovány maminky nejtěžších pacientů.

 

5.9.2007

Zařízení pro vyšetření funkce plic u novorozenců  v hodnotě 551.526 Kč

pro Pediatrickou kliniku UK 2.LF fakultní nemocnice v Motole

 

 

Zařízení pro vyšetření funkce plic u novorozenců, kojenců a nespolupracujících malých dětí doplnilo základní jednotku pro vyšetření klidového dýchání a odporů dýchacích cest. Toto zařízení umožňuje vyšetřit přesné parametry usilovného výdechu, které ukazují stupeň zúžení dýchacích cest u dětí s postižením dýchacích cest vlivem nezralosti, infekce, vrozených vad, časných forem asthma bronchiale a všech dalších stavů, které se projevují obstrukcí dýchacích cest. Zároveň pomáhá i při vyšetřování objemových parametrů u dětí s postižením vývoje plic nebo následky prodělaných onemocnění. Uvedené zařízení v České republice dosud nebylo k dispozici a námi zakoupený přístroj je tedy první! Jeho uvedením do provozu se výrazně zlepšila možnost diagnostiky dětí v především nejmladších věkových skupinách, u nichž zatím diagnostická a léčebná rozhodnutí musela být dělána hlavně na základě klinického úsudku a nepřímých vyšetření, bez možnosti objektivního stanovení aktuální funkce plic. Zařízení doplilo dosavadní vybavení pracoviště funkční diagnostiky a díky němu mohou lékaři zahájit léčbu dětí daleko dříve než tomu bylo možno dosud.

Specifikace přístroje:

371520 MS/paed TIDAL SQUEEZE Rapid Thoracic Compression for MS-Paediatric
Celková cena vč. DPH 550.000 CZK
Výrobce: Výrobce VIASYS Jaeger, SRN, certifikát ISO 9001, zn. CE 0123

 

3.10.2007

Monitor životních funkcí PENLON v hodnotě 303.672 Kč

 

Dne 3.10.2007 byl ostravské nemocnici předán finanční dar Fondu Sidus. Peníze byly použity na zakoupení monitoru životních funkcí a jeho příslušenství. Zakoupením monitoru se zlepšilo přístrojové vybavení Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Monitor Penlon je již v nemocnici v provozu.

 

Specifikace přístroje:

SP M5 Pacientský monitor, 2 ks Penlon SP M5 monitor (5 slotů), 2 ks MPM2 modul, 2 ks příslušenství.

Celková částka: 317.154 Kč


8. PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

 

Děkujeme partnerským nemocnicím za spolupráci s námi.

Děkujeme vedení nemocnice v Motole a primářce MUDr. Janě Tejnické a

profesoru MUDr. Janu Léblovi, CSc.

Děkujeme vedení Dětské kliniky v Olomouci, především

profesoru MUDr. Vladimíru Mihálovi, CSc..

Děkujeme firmám EMCO, HORNSCHUCH CS, TIME OUT, LEGEA

za podporu Sidusiády.

Děkujeme firmě Fidelity PR Services za pomoc v přípravě Sidusiády.

Děkujeme paní JUDr. Lence Deverové za právní pomoc Fondu Sidus, o.p.s.

Děkujeme paní Mgr. Aleně Sedlačíkové za pomoc s PR při prezentaci našich projektů.

Děkujeme hereckým osobnostem podporujícím projekty Fondu Sidus, jmenovitě Janě Bernáškové, Míše Maurerové, Patricii Stolaříkové, Michalu Slanému,

Miroslavu Noskovi.

Děkujeme školám, učitelům a vedení škol, žákům a studentům.

 

Seznam partnerských škol a dalších partnerů Fondu Sidus – viz Tabulka:

9. FINANČNÍ ČÁST

Finanční zpráva - Účetní uzávěrka za rok 2007

1. Rozvaha pro nevýdělečné organizace    rok2006 rok2007

2. Výkaz zisků a ztrát    rok2006 rok2007

3. Příloha k účetní uzávěrce    rok2006 rok2007

4. Daňové přiznání    rok2006 rok2007