Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


O NÁS » Výroční zprávy » Rok 2008

Výroční zpráva Fondu Sidus, o.p.s. za rok 2008

 

 1. Úvod
 2. Profil FONDU SIDUS
 3. Organizační struktura FONDU SIDUS
 4. Projekty na pomoc dětem v roce 2008
 5. Kulturní a společenské aktivity FONDU SIDUS a jeho partnerů
 6. Výsledky práce a představení partnerských nemocnic
 7. Poděkování partnerům
 8. Finanční část

1.  Úvod

Rok 2008 byl pro Fond Sidus, o.p.s. třetím rokem činnosti.

Spolupráce s Pediatrickou klinikou UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou klinikou FN a LF UP v Olomouci pokračovala s firemní filosofií, že poskytnuté finanční dary budou i nadále výhradně používány na nákup lékařských přístrojů, které si nemocnice nemohou ze svých rozpočtů dovolit, i když je k léčbě nemocných dětí nutně potřebují. Připravili jsme neziskové projekty, jejichž jediným účelem byla sbírka finančních prostředků, pro obě partnerské nemocnice. Projekty jsou zaměřeny na střední, základní a mateřské školy v ČR. O účast jsme požádali také firmy, podniky, společnosti a jednotlivce prostřednictvím „akcí Fondu Sidus“ a samozřejmě vlastní internetové prezentace. Požádali jsme rovněž o mediální podporu jak v tištěných tak elektronických médiích.

 

V roce 2008 jsme využívali speciální sbírkový účet stávající veřejné sbírky, která je vedena pod pražským magistrátem pod číslem MHMP/346942/2006.

 

Podmínky Fondu Sidus, o.p.s. pro poskytování služeb

Obecně prospěšná služba je poskytována dětským oddělením zdravotnických zařízení, školám, rodinám nemocných dětí a osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám. Obecně prospěšné služby budou vždy poskytovány po konzultaci s odborníky, s nimiž naše společnost spolupracuje. Obecně prospěšné služby jsou poskytovány v rozsahu disponibilních prostředků společnosti. Informace o poskytovaných obecně prospěšných službách jsou a nadále budou zveřejňovány na webových stránkách společnosti www.fondsidus.cz. Obecně prospěšné služby mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Úplata se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb, které nejsou kryty z jiných zdrojů. S výší úhrady je seznámen každý klient při prvním jednání o poskytnutí obecně prospěšné služby.

 

2. PROFIL FONDU SIDUS
(O obecně prospěšné společnosti a poskytovaných službách)

Fond Sidus byl zřízen s jasným prioritním cílem finančně a materiálně pomáhat partnerským nemocnicím fondu i individuálním pacientům na území celé České republiky.

2.1. Zaměřili jsme se především na poskytování těchto služeb:

a) zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu nemocných dětí,
b) zajišťování činností směřujících k všestrannému zlepšování kvality života nemocných dětí jak v průběhu léčby, tak i po jejím skončení,
c) zajišťování pomoci zdravotně postiženým osobám v procesu léčby a rehabilitace a pomoci ke zlepšení kvality jejiích běžného života
d) zajišťování zlepšení materiálních podmínek školní výuky dlouhodobě hospitalizovaných dětí, prováděné ve zdravotních zařízeních,
e) zajišťovat vybavení dětských oddělení zdravotnických zařízení kompenzačními pomůckami.

2.2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb, pokud partnerské nemocnice nebo široká veřejnost o jejich poskytování projeví zájem. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není zájem po dobu delší než jeden rok.


3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FONDU SIDUS (Základní údaje)

stav k 31.12.2008

 

Název :           Fond Sidus, o.p.s.

Adresa:          Tovačovského 2, 130 00, Praha 3

Založen:         25.8.2006

Zakladatelé:

Milan Nemček, trvalý pobyt Praha 6

Ing. Pavel Přikryl, trvalý pobyt Ostrava

Registrace:

Fond Sidus, o.p.s. je zapsán v rejstříku obecně prospěšných                          společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 441

IČO:                     27591433

Číslo účtu veřejné sbírky                  MHMP/346942/2006: 210443715/0300

Řídící orgány společnosti

Statutární orgán

Ředitel společnosti: Ing. Pavel Přikryl

Správní rada (SR)

Předseda:     Milan Nemček

Členové:        Jiří Dlabal

Jana Bernášková

Změny:

Novou členkou správní rady se stala po dvou letech spolupráce herečka Jana Bernášková.

 

Dozorčí rada (DR)

Předseda:     Lev Skalský

Členové:        Dana Syrovátková

Lenka Tomková

 

Zaměstnanci obecně prospěšné společnosti:

Ing. Pavel Přikryl       - ředitel, manažer projektů

Jitka Zábojníková     - vedoucí distribuce Praha

4. PROJEKTY FONDUS SIDUS V ROCE 2008

 

4.1. Pro mateřské školy jsme připravili speciální projekt HRAJEME SI, UČÍME SE, POMÁHÁME (Zvířátka v lese a na statku). Cílem projektu bylo zábavnou formou rozvíjet dětskou kreativitu, jemnou motoriku a znalosti ze světa zvířat, a to dobře známých druhů z českého lesa a ze statku. Děti zvířátka nalepovaly na plakát a tvořily tak, společně s autorem Oldřichem Dudkem, obraz českého venkova. Projekt potřeboval ke svému úspěchu vedení a nápovědu, za skvělé vedení dětí děkujeme všem učitelkám v partnerských mateřských školách.

 

4.2. Pro základní a střední školy jsme v součinnost s mladým kreslířem Danielem Miňovským přichystali projekt KDO HRAJE, POMÁHÁ. Účastník projektu získal za 25 Kč sadu stylových samolepek z výběru stylů ZOO, SMILE, TATTOO a STREET. Následně byl každý registrovaný účastník (se slosovatelným kódem) zařazen do slosování o iPhone. Partnerské školy přicházely s vlastními nápady a vylepšeními, jak více podpořit naši sbírku.

 

Výtěžek ze sbírky ve školním roce 2007/2008 byl použit pro

Pediatrickou kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice v Motole a

Dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci.

 

5. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY FONDU SIDUS
A JEHO PARTNERŮ

 

5.1.     Fond Sidus založil ve spolupráci s Pediatrickou klinikou nemocnice v Motole tradici „Vítání podzimu“.  Akce se uskutečnila dne 23.9.2008 v 15.00 hodin v prostorách Pediatrické kliniky. Finanční dar ve výši 320.000 Kč předali do rukou primářky Pediatrické kliniky MUDr. Jany Tejnické jménem Fondu Sidus herci seriálů Ordinace v růžové zahradě a Ulice Jana Bernášková (patronka akce a členka správní rady Fondu Sidus), Josef Pejchal, Monika Zoubková, Lenka Zahradnická, Michal Holan, Markéta Hrubešová, Šárka Ulrichová, Míša Maurerová a Jana Birgusová. Herci se aktivně podíleli na průběhu odpolední akce. Provedli dětské pacienty kliniky „podzimními aktivitami“, především zdobením draků, otisky listů, frotáží přírodnin…

V průběhu akce nemocné děti shlédli dvě představení Malého Vinohradského divadla (Ferda Mravenec a Beruška).

 

Program akce „Vítání podzimu“:

14.00 – 14.45 Ferda Mravenec (představení Malého Vinohradského divadla)

14.45 – 16.00 Setkání seriálových herců a zástupců médií s dětskými pacienty a předání finančního daru Fondu Sidus. Malí pacienti si vyzkoušeli výtvarně ztvárnit všechny tváře podzimu. Známe osobnosti jim pomohly s otisky podzimních listů, výrobou draků i ,,frotáží“ z podzimních přírodnin.

16.00 – 16.30 Beruška (představení Malého Vinohradského divadla)
Režie programu: David Drábek Krásné odpoledne korunovalo celoroční snažení všech účastníků sbírky Fondu Sidus. Děkuji všem přátelům naší neziskovky z řad ředitelů škol, učitelů, rodičů, žáků, studentů, novinářů a herců za skvělou pomoc při získávání finančních prostředků na naprosto nezbytné přístroje pro nemocné děti.

 

Dne 17.6.2008 byl Fond Sidus pozván k účasti na koncertu v rámci festivalu vážné hudby EUROART. Před koncertem proběhla sbírka prostřednictvím zakoupení našich výrobků. Na závěr koncertu seznámil prof. Petr Pohunek z plicního oddělení motolské nemocnice všechny zúčastněné s postupy a léčebnými úspěchy zařízení pro vyšetření funkce plic u novorozenců, kojenců a nespolupracujících malých dětí doplnilo základní jednotku pro vyšetření klidového dýchání a odporů dýchacích cest. Přístroj byl zakoupen z prostředků Fondu Sidus. Uvedené zařízení v České republice dosud nebylo k dispozici a námi zakoupený přístroj je tedy první svého druhu v ČR!

.

 

 

5.2. Za další akce děkujeme školám, které je na základě naší veřejné sbírky uspořádaly:

5.3. Děkujeme také za spolupráci a pomoc dalším školám v celé České republice, které podpořily dětské pacienty zasláním podpůrných pohlednic, dopisů a výkresů.

 

5.4. Za Public Relation děkujeme deníkům a časopisům MF DNES, AHA, Super, Sestra, Můžeš, Maminka, Jackie.

 

6. PŘEDSTAVENÍ PARTNERSKÝCH NEMOCNIC A VÝSLEDKY PRÁCE

 

Představení partnerských nemocnic

 

K důležitým úkolům Fondu Sidus řadíme rovněž propagaci partnerských nemocnic. Aktuálně informujeme o jejich činnosti a o dosažených výsledcích naší spolupráce na internetových stránkách www.fondsidus.cz a www.fondsidus.eu

 

Pediatrická klinika UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Trvání spolupráce: od září 2006

Stručná charakteristika:

 • Gastroenterologie a dětská výživa - digestivní endoskopie centrum dětské výživy, dlouhodobá enterální a parenterální výživa.
 • Hepatologie - příprava pacientů k transplantaci jater a potransplantační péče.
 • Nefrologie - dialyzační program celostátní centrum pro transplantaci ledvin u dětí.
 • Diabetologie - diabetologické centrum, predikce a prevence DM 1, sdružená autoimunitní onemocnění.
 • Endokrinologie - poruchy růstu a poruchy sexuální diferenciace, kalcio-fosfátový metabolismus.
 • Respirační onemocnění a astma bronchiale, molekulárně-genetická diagnostika, program transplantace plic u CF ,funkční pulmonální diagnostika, flexibilní bronchoskopie.
 • Cystická fibróza - centrum pro CF . Systémová autoimunitní onemocnění, imunodeficience, antifosfolipidový syndrom.
 • Kardiologie - EKG diagnostika, kardiomyopatie. Závažná onemocnění kojeneckého a batolecího věku.
 • Dětská psychologie, antropometrie.
 • Laboratoř buněčné biologie - imunologie autoimunitních onemocnění, neinvazivní prenatální diagnostika.
 • Laboratoř molekulární genetiky - epidemiologie autoimunitních onemocnění, molekulárně-biologická bakteriální i virologická diagnostika.
 • Laboratoř autoimunitních chorob - cytotoxicita, efektorové systémy u autoimunitních onemocnění.

 

V současné době má klinika 110 lůžek, z toho 30 intenzivní péče.

Kontaktní osoba:Věra Pejskarová, tel.: 224 432 002

pediatrie@fnmotol.cz

Primář: MUDr. Jana Tejnická, MBA

 

Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Trvání spolupráce: od září 2007

Stručná charakteristika špičkových diagnosticko-terapeutických postupů:

 • diagnostika a léčba dětské leukémie a maligních lymfomů
 • diagnostika a léčba trombocytopenií a aplastických anémií
 • prevence, diagnostika a léčba diabetes mellitus v dětském věku
 • diagnostika a léčba poruch růstu
 • Laboratoř experimentální medicíny je součástí Národní referenční laboratoře pro konfirmaci statusu genu Her-2/neu
 • diagnostika a léčba vrozených anomálií i získaných onemocnění močového traktu ve spolupráci s urologickou kliniku
 • diagnostika a léčba malabsorpčního syndromu a nespecifických zánětů střeva
 • diagnostika a léčba dětského astmatu, dětská pneumologie s reginálním centre pro diagnostiku a léčbu cystické fibrózy
 • diagnostika a léčba vrozených poruch metabolismu
 • diagnostika a komplexní léčba urgentních stavů u kojenců, dětí a dospívajících

V současné době Dětská klinika disponuje:

 • 75 lůžky pro hospitalizaci dětí od novorozeneckého věku do 19 let, 25 lůžek pro hospitalizaci doprovázejících osob. Některá lůžka systémem hospitalizace matka + dítě na jednom pokoji, některá potom v přilehlých prostorách příslušného oddělení s doprovázející osobou. Ročně Dětská klinika přijme kolem 3 400 nemocných.

Kontaktní osoba: Andrea Nováková, tel.: 588 444 403

andrea.novakova@fnol.cz

Přednosta: Přednosta kliniky: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

 

Předávání finančních darů a účel jejich použití

V roce 2008 jsme předali partnerským nemocnicím celkem dva finanční dary v celkové výši 570.000 Kč. V roce 2009 plánujeme předání darů a zakoupení přístrojů v měsíci září (Praha) a listopadu (Olomouc).

 

320.000 Kč – předáno 23.9.2008 nemocnici v Motole

250.000 Kč – předáno 12.11.2008 nemocnici v Olomouci


23.9.2008

HERCI SERIÁLŮ ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ A ULICE PŘEDALI V MOTOLE 23.9.2008 FINANČNÍ DAR ZE SBÍRKY ORGANIZOVANÉ V MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

 

Finanční dar ve výši 320.000 Kč byl tradičně předán do rukou MUDr. Jany Tejnické (primářky Pediatrické kliniky Motolské nemocnice). Je určen pro Pediatrickou kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice v Praze Motole, a to na nákup tzv. pH metru. Je to přístroj, který měří u dětí přítomnost či nepřítomnost gastroesofageálního refluxu (reflux je návrat stravy ze žaludku zpět do jícnu). PH metr díky měření kyselosti v dolní části jícnu pak zajistí (pomocí sondičky) monitoraci návratu již okyselené stravy ze žaludku do jícnu. Pacienti s diagnozou - gastroesofageální reflux - mají řadu zdravotních problémů - zánět jícnu (následně vzniklé obtíže při polykání), opakované záněty dýchacích cest, atd. Celková výše veřejné sbírky Fondu Sidus MHMP/346942/2006 dosáhla ke konci srpna 2008 výše 1.662.462 Kč (z toho bylo právě Pediatrické klinice UK 2.LF FNM předáno více než 1.100.000 Kč).

12.11.2008

Hemodynamický monitor LiDCO Plus v hodnotě 650.000 Kč

 

Dne 12.11.2008 byl olomoucké Dětské Klinice předán dar ve výši 250.000 Kč. Peníze byly použity k zakoupení Hemodynamického monitoru LiDCO Plus (výrobce Lidco Ltd., Cambridge, Velká Británie). Přístroj obsahuje LiDCO Plus monitor a převozový stojan.

 


7. PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

 

Děkujeme partnerským nemocnicím za spolupráci s námi.

Děkujeme vedení nemocnice v Motole a primářce MUDr. Janě Tejnické a

profesoru MUDr. Janu Léblovi, CSc.

Děkujeme vedení Dětské kliniky v Olomouci, především

profesoru MUDr. Vladimíru Mihálovi, CSc..

Děkujeme paní JUDr. Lence Deverové za právní pomoc Fondu Sidus, o.p.s.

Děkujeme paní Mgr. Aleně Sedlačíkové za pomoc s PR při prezentaci našich projektů.

Děkujeme hereckým osobnostem podporujícím projekty Fondu Sidus, jmenovitě Janě Bernáškové (patronce akcí a člence správní rady Fondu Sidus), Josefu Pejchalovi, Monice Zoubkové, Lence Zahradnické, Michalu Holanovi, Markétě Hrubešové, Šárce Ulrichové, Janě Birgusové, Míše Maurerové.

Děkujeme organizátorům festivalu EUROART

 

Děkujeme školám, učitelům a vedení škol, žákům a studentům.

 

Seznam partnerských škol a dalších partnerů Fondu Sidus:

1) 1. mateřská škola 9. května 510 262 72 Březnice IČO 75034778

2) 1. Mateřská škola Tř. 1. Máje 56 330 12 Horní Bříza IČO 60610778

3) 1. Mateřská škola Ve Školce 586 398 11 Protivín IČO 70986827

4) 1. mateřská škola Velké Opatovice Dlouhá 429 679 63 Velké Opatovice IČO 62073354

5) 1. mateřská škola Česká 350 351 01 Františkovy Lázně IČO 47722797

6) 1. mateřská škola Husitská 217 509 01 Nová Paka IČO 75017547

7) Mateřská škola v Zahradě Jungmannova 416 261 01 Příbram III IČO 70921423

8) 1.mateřská škola Rakovník V Hradbách 188 269 01 Rakovník IČO 47019581

9) Mateřská škola Příbram VII Jana Drdy 496 261 01 Příbram VII. IČO 70887880

10) Mateřská škola,Příbram 3, Jungmannova 91 Jungmannova 91 261 01 Příbram III. IČO 70887900

11) Mateřská škola pod Svatou Horou nám. Dr. Theurera 262 261 01 Příbram II IČO 75033968

12) 16. mateřská škola Korandova 11 301 00 Plzeň IČO 70941025

13) Alternativní mateřská škola Školní 143 261 01 Příbram VIII IČO 75033976

14) 2. mateřská škola Obránců míru 467 262 72 Březnice IČO 75034786

15) 2. mateřská škola Jáchymova 209 377 01 Jindřichův Hradec III IČO 70981973

16) 2. mateřská škola U Hvězdárny 26 326 00 Plzeň IČO 70940720

17) 2. Mateřská škola Boženy Němcové 806 398 11 Protivín IČO 70986835

18) 2. mateřská škola Velké Opatovice, okres Blansko Eduarda Ušela 472 679 63 Velké Opatovice IČO 70883181

19) 21. mateřská škola Na Celchu 33 326 00 Plzeň IČO 70941068

20) 25. mateřská škola Ruská 83 326 00 Plzeň IČO 70940860

21) 29. mateřská škola Lidická 3 323 00 Plzeň IČO 70940886

22) Mateřská škola Kličkova vila Ondrákova 280 261 01 Příbram II IČO 70921610

23) 33. mateřská škola Kyšická 51 312 00 Plzeň IČO 70940941

24) 22. MŠ Plzeň Z. Wintra 19 301 00 Plzeň IČO 70940924

25) 4. mateřská škola Ji Röschova 1120 377 01 Jindřichův Hradec II IČO 70981981

26) 4.mateřská škola Dobříš Fričova 104 263 01 Dobříš IČO 61100293

27) 49. mateřská škola Plzeň Puškinova 5 301 00 Plzeň IČO 70941017

28) 5. mateřská škola Zelenohorská 25 326 00 Plzeň IČO 70940673

29) 51. mateřská škola, příspěvková organizace Částkova 6 326 00 Plzeň IČO 70940801

30) 55. mateřská škola Mandlova 6 301 00 Plzeň IČO 70941581

31) 56. mateřská škola Budilovo náměstí 72 321 00 Plzeň-Litice IČO 70941157

32) 57. mateřská škola Nad Dalmatinkou 1 312 00 Plzeň IČO 70940975

33) Mateřská škola 28. října 55 28. října 55 261 01 Příbram VII IČO 75033933

34) 6. mateřská škola Republikánská 25 312 00 Plzeň IČO 70941033

35) 64. mateřská škola Pod Chlumem 3 312 00 Plzeň IČO 70941505

36) 7. mateřská škola Kralovická 35 323 00 Plzeň IČO 70941238

37) 70. mateřská škola Waltrova 26 318 00 Plzeň IČO 70940983

38) 80. mateřská škola Mikulášské náměstí 8 326 00 Plzeň IČO 70940703

39) 87. mateřská škola Komenského 46 323 00 Plzeň IČO 70940916

40) MŠ Příbram VII, Bratří Čapků 278 Bratří Čapků 235 261 01 Příbram VII IČO 61100374

41) Alternativní mateřská škola U Dvoru 22a 709 00 Ostrava - Mariánské Hory IČO 70984174

42) Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves 112 507 81 Lázně Bělohrad IČO 71011544

43) Benešova základní škola a mateřská škola Doudlevecká 35 301 00 Plzeň IČO 70874761

44) Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené s.r.o. Holečkova 4 150 00 Praha 5 - SMÍCHO IČO 25143701

45) Církevní mateřská škola Na Sadech 19 370 01 České Budějovice IČO 49020790

46) Církevní mateřská škola a Středisko volného času Za Branou 870 395 01 Pacov IČO 47224576

47) Církevní mateřská škola Lipenská 3/1978 370 01 České Budějovice IČO 47234601

48) Církevní mateřská škola Laura Vítkova 12/15 186 00 Praha 8 - Karlín IČO 60447338

49) Církevní mateřská škola Radost Bulharská 2331 272 02 Kladno - Kročehlavy IČO 46416153

50) Církevní základní škola a mateřská škola ARCHA Petroupim 49 256 01 Benešov u Prahy IČO 63822211

51) Církevní základní škola J.A.Komenského, Liberec, Růžodolská 118/26 Růžodolská 118/26 460 01 Liberec IČO 44223897

52) Dětský svět - mateřská škola s.r.o. Kladruby u Vlašimi 30 257 62 Kladruby u Vlašimi IČO 25104721

53) Dívčí katolická střední škola a mateřská škola Legerova 28 280 02 Kolín III IČO 00641065

54) EKO mateřská škola Dobřív 140 338 44 Dobřív IČO 60610301

55) Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7,Na Výšinách 3 Na Výšinách 3/1075 170 00 Praha 7 IČO 49624415

56) Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13, Mohylová 1964 Mohylová/1964 155 00 Praha 5 - Stodůlky IČO 65991001

57) I. Mateřská škola č.p. 283 569 71 Pomezí IČO 70985791

58) I. mateřská škola Preciosa, o.p.s. Markvartice 194 471 25 Jablonné v Podještědí

59) I. Mateřská škola Piaristická 137 571 01 Moravská Třebová IČO 70880611

60) II. mateřská škola 17. listopadu 905 570 01 Litomyšl IČO 70156026

61) II. mateřská škola Preciosa, o.p.s. Puškinova 80 463 12 Liberec 24 IČO 25027611

62) II. soukromá mateřská škola Sluníčko, s.r.o. Na Zlaté stoce 12 370 05 České Budějovice IČO 25162578

63) III. mateřská škola Říčany Štefánikova 1616 251 01 Říčany IČO 62930885

64) Mateřská škola Na zahradách 644 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO 70918678

65) Integrovaná mateřská škola Opletalova 14 110 00 Praha 1 IČO 63832909

66) Základní a mateřská škola Školní 126 435 43 Horní Jiřetín IČO 70838976

67) Jedličkův ústav a školy pro tělesně postižené hlavního města Prahy V pevnosti 4 128 41 Praha 2

68) Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště 203 739 36 Sedliště IČO 61963607

69) Jubilejní základní škola Masarykova Nové Bránice 131 664 64 Dolní Kounice IČO 49458795

70) Katolická mateřská škola Seydlovo náměstí 5/24 266 01 Beroun IČO 43765106

71) Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080 170 00 Praha 7 IČO 49625063

72) Krakonošova základní škola a mateřská škola Háje nad Jiz. - Loukov 45 513 01 Semily IČO 70939403

73) Křesťanská mateřská škola Jiřího z Poděbrad 724 341 01 Horažďovice IČO 75005565

74) Křesťanská mateřská škola Za Radnicí 1823 686 02 Staré Město IČO 75022559

75) Krkonošská základní škola a mateřská škola Vítkovice 28 512 38 Vítkovice v Krkonoších IČO 70695393

76) l7. základní škola a mateřská škola Malická 1 301 00 Plzeň IČO 68784562

77) LENTILKA - mateřská škola pro zrakově postižené Šimkova 879 500 02 Hradec Králové IČO 62690621

78) Masarykova jubilejní základní škola + mateřská škola Horní Štěpánov 300 798 47 Horní Štěpánov 300 IČO 75021595

79) Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29 Zemědělská 29/173 613 00 Brno

80) Masarykova základní škola a mateřská škola Rudé armády 300 294 73 Brodce nad Jizerou IČO 7091357

81) Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice 3 294 46 Semčice IČO 750 32 899

82) Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty 135 267 22 Suchomasty IČO 75033089

83) Masarykova základní škola a mateřská škola Malá Čermná 140 517 25 Čermná nad Orlicí IČO 75017971

84) Masarykova základní škola a Mateřská škola P. Jilemnického 420 503 01 Hradec Králové - Plotiště IČO 69172382

85) Masarykova základní škola  739 53 Hnojník 120 IČO 75026708

86) Masarykova základní škola Masarykova 461 417 42 Krupka IČO 60232749

87) Masarykova základní škola Žalhostice Žalhostice 126 411 01 Žalhostice IČO 72745096

88) MATEŘÍDOUŠKA - soukromá mateřská škola s.r.o. Jiráskova tř. 29 602 00 Brno IČO 25331787

89) Mateřská a základní škola Klíč s.r.o. Klášterní 2490 470 01 Česká Lípa IČO 25013564

90) Mateřská škola Niva 119 798 61 Drahany IČO 75021552

91) Mateřská škola náměstí 9.května 595 793 05 Moravský Beroun IČO 63024586

92) Mateřská škola Čtyřlístek Bezručova 1948 256 01 Benešov IČO 75033011

93) Mateřská škola Nezvalova 388 417 31 Novosedlice IČO 70971323

94) Mateřská škola Nižbor 119 267 05 Nižbor IČO 75030357

95) Mateřská škola Sluníčko Ševcovská 2681/25 760 01 Zlín IČO 2025334280

96) Mateřská škola Trojlístek Kladská 25/2187 120 00 Praha 2 IČO 70890935

97) Mateřská škola Dukelská 320 289 23 Milovice IČO 75034468

98) Mateřská škola U kohoutka Sedmipírka Dukelská 1546 256 01  IČO 75033038

99) Mateřská škola Petrov nad Desnou 87 788 16 Sobotín IČO 70984107

100) Mateřská škola Na Pískovně 761/3 460 14 Liberec 14 IČO 72743301

101) Mateřská škola Tovačovského 166/27 460 14 Liberec 14 IČO 72742976

102) Mateřská škola U Školky 67 460 08 Liberec 19 IČO 72743051

103) Mateřská škola Husova 184/72 460 01 Liberec 5 IČO 72742828

104) Mateřská škola Svojsíkova 754 473 01 Nový Bor IČO 72744049

105) Mateřská škola Žitná 832/19 460 06 Liberec 6 IČO 72743069

106) Mateřská škola Jugoslávská 128/1 460 10 Liberec 3 IČO 72742348

107) Mateřská škola Klubíčko Bezručova 1249 512 51 Lomnice nad Popelkou IČO 72742615

108) Mateřská škola Korálek Aloisina výšina 645/55 460 15 Liberec 15 IČO 72742186

109) Mateřská škola Burianova 972/2 460 06 Liberec 6 IČO 72741465

110) Mateřská škola Lvíček Josefa Kábrta 209 512 51 Lomnice nad Popelkou IČO 72742453

111) Mateřská škola Klášterní 149/16 460 01 Liberec 5 IČO 72741945

112) Mateřská škola Pohádka Strakonická 211/12 460 07 Liberec 9 IČO 72741708

113) Mateřská škola Školní vršek 503/3 460 01 Liberec 1 IČO 72741783

114) Mateřská škola Smetanova 902/II 389 01 Vodňany IČO 60875607

115) Mateřská škola Sluníčko Bezová 274/1 460 14 Liberec 13 IČO 72742101

116) Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí Liberecká 76 471 25 Jablonné v Podještědí IČO 71013083

117) Mateřská škola Žitavská 122/68 460 11 Liberec 11 IČO 66113334

118) Mateřská škola Pramínek v.o.s. Tyršova 17/438 353 01 Mariánské Lázně IČO 25220284

119) Mateřská škola - Město Lipská 259 517 21 Týniště nad Orlicí IČO 75015048

120) Mateřská škola Velatice 159 664 05 Tvarožná IČO 75021579

121) Mateřská škola Zaolší 615 739 94 Vendryně IČO 70640262

122) Mateřská škola - U Dubu Družstevní 938 517 21 Týniště nad Orlicí IČO 75017679

123) Mateřská škola 1. Větrná 120 285 71 Vrdy IČO 75032813

124) Mateřská škola a Speciální mateřská škola Osvobození 1700 393 01 Pelhřimov IČO 70992681

125) Mateřská škola a Speciální mateřská škola pro děti zdravotně oslabené Korycanská 14/395 181 00 Praha 8 - Čimice

126) Mateřská škola Drslavice 175 687 33 Drslavice IČO 75023571

127) Mateřská škola Slavkov 114 687 64 Horní Němčí IČO 70983844

128) Mateřská škola a Školní jídelna Bubovice 26 262 72 Březnice IČO 75030519

129) Mateřská škola a školní jídelna Mírová 2 294 28 Chotětov IČO 70993718

130) Mateřská škola a Základní škola Heršpice Heršpice 17 684 01 Slavkov u Brna IČO 75024250

131) Mateřská škola a Základní škola Školní 18 664 49 Ostopovice IČO 71000453

132) Mateřská škola a Základní škola Za Humny 3304 697 01 Kyjov IČO 70284849

133) Mateřská škola Adamov - V chalupách 47 373 71 Rudolfov IČO 70981361

134) Mateřská škola Moravská 10 352 01 Aš IČO 70976431

135) Mateřská škola Neumannova 2560 352 01 Aš IČO 70976457

136) Mateřská škola Nohova 2201 352 01 Aš IČO 47722801

137) Mateřská škola Babice u Rosic Zahrady 205 664 84 Babice u Rosic IČO 49461541

138) Mateřská škola BALÓNEK Klausova/2188 155 00 Praha 5 - Velká Ohrada IČO 75030802

139) Mateřská škola Bánov 586 687 54 Bánov IČO 75022222

140) Mateřská škola Bartošovice 14 742 54 Bartošovice IČO 70980764

141) Mateřská škola Útěšovská 380 387 73 Bavorov IČO 75000636

142) Mateřská škola č.p. 214 569 05 Bělá nad Svitavou IČO 70995133

143) Mateřská škola Velenského 112 294 21 Bělá pod Bezdězem IČO 70998493

144) Mateřská škola Běleč 64 273 63 Bratronice IČO 70994960

145) Mateřská škola Benátky 24 570 01 Litomyšl IČO 70189005

146) Mateřská škola Bendova 1/1123 163 00 Praha 6 - Řepy IČO 70974144

147) Mateřská škola Benecko 104 512 37 Benecko IČO 70983615

148) Mateřská škola Drašarova 1447 266 01 Beroun-Hlinky IČO 70974969

149) Mateřská škola Tovární 44 266 01 Beroun IČO 70979514

150) Mateřská škola Běrunice 152 289 08 Běrunice 152 IČO 75031256

151) Mateřská škola Beruška Nádražní 306 793 76 Zlaté Hory IČO 70984255

152) Mateřská škola Beruška Pod Loretou 460 503 51 Chlumec nad Cidlinou IV IČO 75017423

153) Mateřská škola Beruška Nad Lipinou 2318 738 01 Frýdek-Místek IČO 60046074

154) Mateřská škola Fučíkova 249 349 52 Bezdružice IČO 75007126

155) Mateřská škola Bílá 142 739 15 Staré Hamry IČO 75027461

156) Mateřská škola Bílá Voda 89 561 62 Červená Voda IČO 70994838

157) Mateřská škola Bílenecké nám., Praha 8 - Dolní Chabry, Bílenecké nám. 33 Bílenecké náměstí 33 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry IČO 70986819

158) Mateřská škola Čapkova 869 418 01 Bílina IČO 63788241

159) Mateřská škola Bílina Maxe Švabinského 664 418 01 Bílina IČO 70200467

160) Mateřská škola Bílina Síbova 332 418 01 Bílina IČO 63788179

161) Mateřská škola Bílovice - Lutotín 70 798 41 Kostelec na Hané IČO 75023385

162) Mateřská škola S.K.Neumanna 611 664 01 Bílovice nad Svitavou IČO 71001891

163) Mateřská škola Biskupice 144 569 43 Jevíčko IČO 71003126

164) Mateřská škola Blansko Dvorská 1894/96 678 01 Blansko IČO 71006427

165) Mateřská škola Blansko Rodkovského 1587/2a 678 01 Blansko IČO 71006435

166) Mateřská škola Husovy sady 746 388 01 Blatná IČO 70872465

167) Mateřská škola Šilhova 822 388 01 Blatná IČO 70874191

168) Základní škola a Mateřská  škola Blatnice Blatnice 650 696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem,okr.Hodonín IČO 709433133

169) Mateřská škola Blatské sídliště 570 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO 582743

170) Mateřská škola  471 04 Blíževedly 55 IČO 70695113

171) Mateřská škola Polní 502 789 61 Bludov IČO 70997837

172) Mateřská škola Bohutín 145 789 62 Olšany IČO 71008489

173) Mateřská škola Vysoká Pec 141 262 41 Bohutín IČO 71006591

174) Mateřská škola Borská 500 348 02 Bor IČO 75005832

175) Mateřská škola Husova 530 517 24 Borohrádek IČO 75015676

176) Mateřská škola č.p. 106 569 82 Borová IČO 71003045

177) Mateřská škola Borovy 9 334 01 Přeštice IČO 75006740

178) Mateřská škola Boršice u Blatnice 59 687 63 Boršice u Blatnice IČO 75022575

179) Mateřská škola  549 74 Božanov 111 IČO 75016532

180) Mateřská škola Božetěchova 65 Božetěchova 65/335 612 00 Brno IČO 60556234

181) Mateřská škola Dvořákova 1138 250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav IČO 70821062

182) Mateřská škola Branice 77 398 43 Bernartice u Milevska IČO 70991171

183) Mateřská škola Rudé armády 19, 273 51 Braškov,pošta Unhošť IČO 70994951

184) Mateřská škola Veliký Brázdim 12 250 63 Mratín IČO 71008136

185) Mateřská škola Břeclav Dukelských hrdinů 2 690 02 Břeclav IČO 49137123

186) Mateřská škola Břeclav, Okružní 7 Okružní 7 691 41 Břeclav - Poštorná IČO 49963023

187) Mateřská škola Břeclav, Osvobození 1 Osvobození 1 691 41 Břeclav - Poštorná IČO 49137131

188) Mateřská škola Slovácká 39 690 02 Břeclav IČO 49137140

189) Základní škola a Mateřská škola Ladná Sportovní 13 691 46 Ladná IČO 75092654

190) Mateřská škola Břest 227 768 23 Břest IČO 70991294

191) Mateřská škola Břestek 102 687 08 Břestek IČO 75020629

192) Mateřská škola Březí 46 594 53 Osová Bítýška IČO 75032694

193) Mateřská škola Březí U školky 258 691 81 Březí IČO 71004572

194) Mateřská škola Březina 94 294 11 Loukov IČO 71221247

195) Mateřská škola Březina, okres Svitavy č.p. 122 569 23 Březina

196) Mateřská škola Hradecká 313 569 02 Březová nad Svitavou IČO 70947627

197) Mateřská škola Komenského 11 357 61 Březová IČO 75005794

198) Mateřská škola  747 44 Březová 78 IČO 75028956

199) Mateřská škola Březová 6 763 15 Slušovice IČO 75023521

200) Mateřská škola Březová, Smetanova 218, okres Sokolov Smetanova 218 357 61 Březová

201) Mateřská škola Hřbitovní 439 793 51 Břidličná IČO 73184721

202) Mateřská škola Moravská Chrastová 44 569 04 Brněnec IČO 75016419

203) Mateřská škola Brnířov 41 345 06 Kdyně IČO 70995648

204) Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace Amerlingova 4/743 625 00 Brno IČO 75001608

205) Mateřská škola Bellova 2/574 623 00 Brno IČO 70869219

206) Mateřská škola Bílého 24/98 602 00 Brno IČO 70888019

207) Mateřská škola Brno, Biskupská 7, příspěvková organizace Biskupská 7/280 602 00 Brno

208) Mateřská škola Brechtova 6/815 638 00 Brno IČO 70994005

209) Mateřská škola Hněvkovského 62 617 00 Brno IČO 75024403

210) Mateřská škola Brno Holásecká 11/584 620 00 Brno IČO 70994579

211) Mateřská škola Brno Hudcova 435/47 621 00 Brno IČO 75031957

212) Mateřská škola Kohoutova 6/1513 613 00 Brno IČO 70994081

213) Mateřská škola Brno, Křenová 76a, příspěvková organizace Křenová 76a/300 602 00 Brno IČO 70888227

214) Mateřská škola Libušina třída 29 623 00 Brno IČO 7869201

215) Mateřská škola Brno Marie Majerové 14/792 638 00 Brno IČO 70994129

216) Mateřská škola Brno Nádvorní 3/704 603 00 Brno IČO 64328368

217) Mateřská škola Klášterského 14 617 00 Brno IČO 75024411

218) Mateřská škola Pšeník 18/381 639 00 Brno IČO 64328473

219) Mateřská škola Slunná 25/273 617 00 Brno IČO 75024438

220) Mateřská škola Sýpka 26a/796 613 00 Brno IČO 70994170

221) Mateřská škola Brno, Tumaňanova 59 Tumaňanova 59/163 621 00 Brno IČO 70436223

222) Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace V Aleji 2/101 620 00 Brno IČO 70994617

223) Mateřská škola Brno Vinařská 4/958 603 00 Brno IČO 60555955

224) Mateřská škola Zapletalova 67/85 620 00 Brno IČO 70994579

225) Mateřská škola Zelná 70 619 00 Brno IČO 75024420

226) Mateřská škola Brod nad Dyjí 148 691 81 Břeclav IČO 7988668

227) Mateřská škola Zámecká 348 798 07 Brodek u Prostějova IČO 75021277

228) Mateřská škola Brouček  411 33 Prackovice n.Labem 5 IČO 75004500

229) Mateřská škola Příčná 227 550 01 Broumov IČO 75013002

230) Mateřská škola Brťov-Jeneč, Tišnovská 60 679 21 Černá Hora IČO 75004917

231) Mateřská škola Družba 1212 763 31 Brumov - Bylnice IČO 75021960

232) Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 Okružní 23 792 01 Bruntál IČO 62352768

233) Mateřská škola Pionýrská 9 792 01 Bruntál IČO 60780517

234) Mateřská škola Sladovnická 22 792 01 Bruntál IČO 60780525

235) Mateřská škola Smetanova 21 792 01 Bruntál IČO 63731398

236) Mateřská škola Sportovní 520 739 44 Brušperk IČO 75026431

237) Mateřská škola Suchý řádek 208 687 08 Buchlovice IČO 70996784

238) Mateřská škola Budíkov 4 396 01 Humpolec IČO 70986339

239) Mateřská škola Budišov 306 675 03 Budišov IČO 70987769

240) Mateřská škola Čs. armády 485 747 87 Budišov nad Budišovkou IČO 71002537

241) Mateřská škola Ladova 339 411 18 Budyně nad Ohří IČO 72742721

242) Mateřská škola Buk 21 751 21 Prosenice IČO 70985324

243) Mateřská škola Bukovany 145 357 55 Bukovany IČO 75006898

244) Mateřská škola Bukovany 33 772 00 Olomouc IČO 70989389

245) Mateřská škola Bukovinka Bukovinka 67 679 05 Křtiny IČO 70993323

246) Mateřská škola Družstevní 422 257 51 Bystřice IČO 75034492

247) Mateřská škola Hřbitovní 399 277 32 Byšice IČO 71001638

248) Mateřská škola Býšť Býšť 75 533 22 Býšť IČO 60157151

249) Mateřská škola Bžany Hradiště 46 415 01 Teplice IČO 72745363

250) Mateřská škola Centrum Velká Hradební 12/43 400 01 Ústí nad Labem IČO 70225923

251) Mateřská škola č.p. 197 569 53 Cerekvice nad Loučnou IČO 75016427

252) Mateřská škola Cetkovice Školní 204 679 38 Cetkovice IČO 70990239

253) Mateřská škola Chaberáček Protilehlá 235 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry IČO 70986801

254) Mateřská škola Charlese de Gaulla 832/18 160 00 Praha 6 - Bubeneč IČO 70945276

255) Mateřská škola 26. dubna 39 350 02 Cheb IČO 70987327

256) Mateřská škola Bezručova 1 350 02 Cheb IČO 70987301

257) Mateřská škola Do Zátiší 3 350 02 Cheb IČO 70987271

258) Mateřská škola Malé náměstí 2 350 02 Cheb IČO 70987432

259) Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 Osvobození 67 350 02 Cheb IČO 70987319

260) Mateřská škola Chlum 64 332 04 Nezvěstice IČO 75007169

261) Mateřská škola Chlumany 60 384 22 Vlachovo Březí IČO 70989966

262) Mateřská škola Chlumčany Chlumčany 81 439 03 Chlumčany IČO 72741775

263) Mateřská škola Družstevní 332 334 42 Chlumčany IČO 70833851

264) Mateřská škola V Benátkách/1751 149 00 Praha 4 - Chodov IČO 47611596

265) Mateřská škola Chodská Lhota 83 345 06 Kdyně IČO 75006669

266) Mateřská škola Lipoltická 245 533 61 Choltice IČO Lipoltická 245

267) Mateřská škola Palackého 4057 430 03 Chomutov IČO 72744260

268) Mateřská škola Chomýž 57 768 41 Hlinsko pod Hostýnem IČO 7521862

269) Mateřská škola Luční 590 332 14 Chotěšov IČO 70947716

270) Mateřská škola Chotiměř Chotiměř 94 410 02 Lovosice 2 IČO 72745002

271) Mateřská škola Chrást 150 289 14 Poříčany IČO 70987670

272) Mateřská škola Železniční 486 330 03 Chrást IČO 75006766

273) Mateřská škola Chrášťany 27 282 01 Český Brod IČO 71009108

274) Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž příspěvková organizace Tyršova 570 Tyršova 570 768 11 Chropyně,okres Kroměříž IČO 75022958

275) Mateřská škola Chrustenice 198 267 12 Loděnice IČO 75032759

276) Mateřská škola Husova 229 533 12 Chvaletice IČO 60159014

277) Mateřská škola Chvojenec 115 534 01 Holice IČO 70986771

278) Mateřská škola Ludvíka Zatěrandy 282 391 55 Chýnov IČO 75000288

279) Mateřská škola Nádražní 312 364 53 Chyše IČO 70990492

280) Mateřská škola Chyšky 119 398 53 Chyšky IČO 70986541

281) Mateřská škola Cibuláček Tovární 517 417 01 Dubí 1 IČO 72742968

282) Mateřská škola Církvice 202 285 33 Církvice IČO 75034883

283) Mateřská škola Citov 14 751 03 Brodek u Přerova IČO 70998388

284) Mateřská škola Cvrčovice Cvrčovice 18 691 23 Pohořelice IČO 75022613

285) Mateřská škola Sokolská 230 273 41 pošta Brandýsek IČO 75031086

286) Mateřská škola Čakovice I Něvská 830 196 00 Praha 9-Čakovice IČO 75031370

287) Mateřská škola Čakovice II Slaviborské nám. 21 196 00 Praha 9-Třeboradice IČO 75031388

288) Mateřská škola R.Těchnohlídka 1628 286 01 Čáslav IČO 75034832

289) Mateřská škola Čebín Čebín 664 23 Čebín 431 IČO 75023237

290) Mateřská škola Čechtice Na lázni 270 257 65 Čechtice IČO 70996920

291) Mateřská škola Čechtín 70 675 07 Čechtín IČO 75002876

292) Mateřská škola Čejetice, okres Strakonice Čejetice 94 386 01 Strakonice IČO 70988463

293) Mateřská škola Čejkovice Wurmova 725 696 15 Čejkovice IČO 70995516

294) Mateřská škola Přístavní 333 250 88 Čelákovice IČO 70992495

295) Mateřská škola Rumunská 1477 250 88 Čelákovice IČO 70992479

296) Mateřská škola  387 56 Čepřovice 56 IČO 75000806

297) Mateřská škola Černá Hora Budovatelská 282 679 21 Černá Hora IČO 62072943

298) Mateřská škola Karlická 1170 252 28 Černošice IČO 75008190

299) Mateřská škola Topolská 518 252 28 Černošice IČO 75008173

300) Mateřská škola Zahradní 280 349 58 Černošín IČO 70998744

301) Mateřská škola Černovice 97 430 01 Chomutov IČO 72442046

302) Mateřská škola Černovice  679 75 Černovice 139 IČO 62073401

303) Mateřská škola  273 23 Černuc 95 IČO 75033194

304) Mateřská škola  394 46 Červená Řečice 306 IČO  75000962

305) Mateřská škola Červené Janovice 176 285 42 Červené Janovice IČO 75034341

306) Mateřská škola Kutnohorská 70 281 21 Červené Pečky IČO 48663671

307) Mateřská škola Červený Újezd 30 273 51 Unhošť IČO 71003941

308) Mateřská škola Habrmanova 1779 560 02 Česká Třebová IČO 70982317

309) Mateřská škola U Koupaliště 610 560 02 Česká Třebová IČO 70982325

310) Mateřská škola U Stadionu 602 560 02 Česká Třebová IČO 70982341

311) Mateřská škola Jesenická 98 790 81 Česká Ves IČO 75029731

312) Mateřská škola Česká Česká 83 664 31 Lelekovice IČO 75021455

313) Mateřská škola Dlouhá 35 370 11 České Budějovice IČO 62537628

314) Mateřská škola Jana Opletala 22 370 05 České Budějovice IČO 62537741

315) Mateřská škola Pražská 17 370 04 České Budějovice IČO 62537717

316) Mateřská škola Větrná 24 370 05 České Budějovice IČO 60077069

317) Mateřská škola Lstibořská 183 282 01 Český Brod - Liblice IČO 70997489

318) Mateřská škola pavilon B Kollárova 71 282 01 Český Brod IČO 70997497

319) Mateřská škola Sokolská 1313 282 01 Český Brod IČO 48664421

320) Mateřská škola  387 71 Číčenice 12 IČO 75000857

321) Mateřská škola Činěves 184 289 01 Dymokury IČO 70994919

322) Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656 251 01 Říčany IČO 86594583

323) Mateřská škola Čtyřlístek  394 92 Mnich 145 IČO 70998469

324) Mateřská škola Bulharská 2330 272 01 Kladno-Kročehlavy IČO 61894249

325) Mateřská škola Čtyřlístek Pohořská 23 742 35 Odry IČO 70981418

326) Mateřská škola Čtyřlístek Na Krétě 359 411 55 Terezín IČO 72753684

327) Mateřská škola Čtyřlístek Kubišova 1291/7 674 01 Třebíč IČO 70940142

328) Mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Kapitána Jaroše 762 735 14 Orlová - Lutyně IČO 25378945

329) Mateřská škola Čtyřlístek Zelená 2869 415 01 Teplice IČO 65639839

330) Mateřská škola Čučice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Čučice 21 664 91 Oslavany

331) Mateřská škola Bratrská 177/I 380 01 Dačice IČO 71006044

332) Mateřská škola Májová 196 362 63 Dalovice IČO 70989303

333) Mateřská škola Dambořice Dambořice 1 696 35 Dambořice 1 IČO 70995702

334) Mateřská škola Sadová 440 533 03 Dašice IČO 48160199

335) Mateřská škola Jílovská 21 252 06 Davle IČO 71010190

336) Mateřská škola Liliová 277 405 02 Děčín II IČO 72744201

337) Mateřská škola Riegerova 454/12 405 02 Děčín II IČO 72744120

338) Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace Klostermannova 1474/11 405 02 Děčín VI IČO 772744286

339) Mateřská škola Májová 372 407 11 Děčín XXXII-Boletice n.L. IČO 49888544

340) Mateřská škola Dědická Dědická 64/555 682 01 Vyškov IČO 70986860

341) Mateřská škola Desná 124 570 01 Litomyšl IČO 75016010

342) Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové 82 571 01 Moravská Třebová IČO 70999414

343) Mateřská škola Dětřichov Dětřichov 21 568 02 Svitavy IČO 70990042

344) Mateřská škola Dívčí Hrad Dívčí Hrad 29 793 99 Osoblaha IČO 75029189

345) Mateřská škola Horní Náměstí 7 257 26 Divišov IČO 70998523

346) Mateřská škola Dlouhá Lhota Dlouhá Lhota 29 294 05 Dlouhá Lhota IČO 70990808

347) Mateřská škola 1. máje 561 783 86 Dlouhá Loučka IČO 7128411

348) Mateřská škola Dobětice Rabasova 3207/45 400 11 Ústí nad Labem IČO 70225907

349) Mateřská škola Dobrá 710 739 51 Dobrá IČO 75027526

350) Mateřská škola Loudů 850 334 41 Dobřany IČO 75006731

351) Mateřská škola Středohor 362 440 01 Dobroměřice IČO 72743239

352) Mateřská škola Slezská 23/41 747 94 Dobroslavice IČO 71005145

353) Mateřská škola Libušina 838 472 01 Doksy IČO 70698554

354) Mateřská škola Pražská 836 472 01 Doksy IČO 70695369

355) Mateřská škola Osada míru 514 747 22 Dolní Benešov IČO 70944717

356) Základní škola a Mateřská škola Školní 195 696 17 Dolní Bojanovice IČO 70943044

357) Mateřská škola č.p. 4 561 53 Dolní Čermná IČO 70996849

358) Mateřská škola č.p. 448 561 02 Dolní Dobrouč IČO 75016290

359) Mateřská škola Dolní Krupá 23 295 01 Mnichovo Hradiště IČO 75034662

360) Mateřská škola Dolní Libochová Dolní Libochová 8 592 53 Strážek IČO 70998841

361) Mateřská škola Ke Školce 12/254 109 00 Praha 10-Dolní Měcholupy IČO 70926271

362) Mateřská škola Dolní Podluží 437 407 55 Dolní Podluží 437 IČO 70695270

363) Mateřská škola U Školky 230 533 75 Dolní Ředice IČO 75019256

364) Mateřská škola č.p. 201 533 71 Dolní Roveň IČO 70997209

365) Mateřská škola Králec 20 788 20 Dolní Studénky IČO 70983305

366) Mateřská škola č.p. 55 569 61 Dolní Újezd IČO 75016818

367) Mateřská škola Doloplazy 217 783 56 Doloplazy IČO 70989401

368) Mateřská škola Doloplazy 50 798 26 Nezamyslice u Prostějova IČO 75021803

369) Mateřská škola Domašov u Šternberka 61 785 01 Šternberk IČO 71000674

370) Mateřská škola Zahradní 471 344 01 Domažlice IČO 75006111

371) Mateřská škola Doubrava, okres Karviná Doubrava 496 735 33 Doubrava IČO 75026368

372) Mateřská škola Doubravice 81 387 35 Doubravice 81 IČO 70982767

373) Mateřská škola Dráček Mírová 430 289 22 Lysá nad Labem - Litol IČO 70991234

374) Mateřská škola Dráček Sídliště I/42 403 32 Povrly IČO 72743841

375) Mateřská škola Dřevnovice Dřevnovice 48 798 26 Nezamyslice u Prostějova

376) Mateřská škola Školní 367 751 14 Dřevohostice IČO 71004815

377) Mateřská škola Dřínov 1 273 71 Zlonice IČO 75034247

378) Mateřská škola Dřínov 71 768 33 Morkovice IČO 70989877

379) Mateřská škola Drnovice  679 76 Drnovice 196 IČO 75024012

380) Mateřská škola Drnovice 1 683 04 Drnovice 1 IČO 71006001

381) Mateřská škola Drobovice 76 286 01 Čáslav IČO 75034417

382) Mateřská škola Rudé armády 22 431 44 Droužkovice IČO 72741490

383) Mateřská škola Druztová 42 330 07 Druztová IČO 70995931

384) Mateřská škola Drysice , okres Vyškov , příspěvková organizace Drysice 118 683 21 Pustiměř

385) Mateřská škola Držková 106 763 19 Kašava IČO 71005269

386) Mateřská škola Luční čp. 28 471 41 Dubá IČO 70695831

387) Mateřská škola Dubnice Dubnice čp. 243 471 26 Dubnice IČO 72742712

388) Mateřská škola Husova 99/23 419 01 Duchcov IČO 70695806

389) Mateřská škola Duchcov Osecká 1314/106 419 01 Duchcov IČO 70695814

390) Mateřská škola Tyršova 310/ 2 419 01 Duchcov IČO 70695792

391) Mateřská škola Velká okružní 1343/8 419 01 Duchcov IČO 70695784

392) Mateřská škola Duha Pražská 89 530 06 Pardubice IČO 75018306

393) Mateřská škola DUHA Třebíč Kpt.Jaroše 31 674 01 Třebíč IČO 70283311

394) Mateřská škola DUHA, o.p.s. Novákova ul. 1143 293 01 Mladá Boleslav IČO 25724827

395) Mateřská škola Francova Lhota 359 756 14 Francova Lhota IČO 70984085

396) Mateřská škola Školní 182 351 01 Františkovy Lázně IČO 60610115

397) Mateřská škola Friedricha Wilhema Augusta Fröbela Karlovy Vary, Krušnohorská 16 Krušnohorská 740/16 360 10 Karlovy Vary-Růžový Vrch

398) Mateřská škola Janáčkova 1444 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO 73184527

399) Mateřská škola Komenského 344 763 16 Fryšták IČO 75022711

400) Mateřská škola Karla Čapka 769 357 09 Habartov IČO 75006448

401) Mateřská škola Okružní 111 357 09 Habartov IČO 75006456

402) Mateřská škola Kubátova 122 417 22 Háj u Duchcova IČO 72744766

403) Mateřská škola Halenkov 603 756 03 Halenkov IČO 70938041

404) Mateřská škola Harmonie V Olšinkách 700 277 11 Neratovice IČO 75001497

405) Mateřská škola Horymírova 7/1194 736 01 Havířov - Město IČO 61988634

406) Mateřská škola Puškinova 7a/908 736 01 Havířov - Město IČO 61988707

407) Mateřská škola Radniční 7/619 736 01 Havířov - Město IČO 61988715

408) Mateřská škola Resslova 2/497 736 01 Havířov - Město IČO 61988693

409) Mateřská škola Švabinského 7/993 736 01 Havířov - Město IČO 70958254

410) Mateřská škola Kosmonautů 4/1319 736 01 Havířov - Podlesí IČO 61988626

411) Mateřská škola Přímá 8/1333 736 01 Havířov - Podlesí IČO 70958246

412) Mateřská škola Moravská 14/404 736 01 Havířov - Šumbark IČO 61985588

413) Mateřská škola Okružní 1a/1070 736 01 Havířov - Šumbark IČO 70958297

414) Mateřská škola Petřvaldská 32/262 736 01 Havířov - Šumbark IČO 61988570

415) Mateřská škola Hellichova Hellichova 13/300 118 00 Praha 1 Malá Strana IČO 67365957

416) Mateřská škola Helvíkovice 165 564 01 Žamberk IČO 71006303

417) Mateřská škola Číšťovice 18 257 89 Heřmaničky IČO 70995222

418) Mateřská škola Hlavní 308 742 47 Hladké Životice IČO 73184403

419) Mateřská škola Boční 437 783 65 Hlubočky Mariánské Údolí IČO 70631115

420) Mateřská škola Ruská 527 373 41 Hluboká nad Vltavou IČO 75000181

421) Mateřská škola Hluchov 73 798 41 Kostelec na Hané IČO 75023199

422) Mateřská škola Cihelní 1500 748 01 Hlučín IČO 75027160

423) Mateřská škola Hlušovice 36 783 14 Hlušovice IČO 75029359

424) Mateřská škola Hodonín Jánošíkova 13 695 01 Hodonín IČO 71002570

425) Mateřská škola Hodonín Jilemnického 3 695 03 Hodonín IČO 71002596

426) Mateřská škola  Mozaika Sídlištní 2 695 01 Hodonín IČO 71002588

427) Mateřská škola Holasovice 75 747 74 Holasovice IČO 70997829

428) Mateřská škola Holubova 39 534 01 Holice IČO 48159743

429) Mateřská škola Pardubická 992 534 01 Holice IČO 48159735

430) Mateřská škola Holubice 67 252 65 Tursko IČO 71000577

431) Mateřská škola Hora Sv. Šebestiána, okres Chomutov Hora Sv.Šebestiána 88 431 82 Hora Sv.Šebestiána IČO 75003210

432) Mateřská škola Loretská 935 341 01 Horažďovice IČO 75005280

433) Mateřská škola Hořesedly 92 270 04 Hořesedly IČO 71004521

434) Mateřská škola Horní Habartice 6 405 02 Děčín 2 IČO 72743328

435) Mateřská škola Havlíčkova 517 533 74 Horní Jelení IČO 60158115

436) Mateřská škola Horní Lideč 290 756 12 Horní Lideč IČO 71001522

437) Mateřská škola Pod Vinohrady 32 751 17 Horní Moštěnice IČO 70981744

438) Mateřská škola Horní Němčí 98 687 64 Horní Němčí IČO 70993947

439) Mateřská škola Horní Podluží 205 407 57 Horní Podluží IČO 72743018

440) Mateřská škola Horní Radechová Horní Radechová 549 46 Horní Radechová 162

441) Mateřská škola Dlouhá 1 357 31 Horní Slavkov IČO 75005492

442) Mateřská škola Horní Újezd 100 753 53 Všechovice IČO 71000780

443) Mateřská škola Horní Újezd 143 570 01 Litomyšl IČO 71003215

444) Mateřská škola Horní Ves, okres Pelhřimov Horní Ves 71 393 01 Pelhřimov IČO 71002171

445) Mateřská škola Velvarská 310 252 62 Horoměřice IČO 75031345

446) Mateřská škola Hospozín Hospozín 36 273 22 Hospozín, okres Kladno IČO 70993459

447) Mateřská škola Hospříz 31 377 01 Jindřichův Hradec IČO 71005200

448) Mateřská škola Hostěrádky-Rešov Hostěrádky-Rešov 1 683 52   Pošta Křenovice IČO 71005048

449) Mateřská škola Hostinné Tyršovy sady 676 543 71 Hostinné IČO 75016672

450) Mateřská škola Hostivice, okres Praha-západ Litovická 107 253 01 Hostivice IČO 47003391

451) Mateřská škola Hostomice Husova 308 417 52 Hostomice IČO 72745240

452) Mateřská škola Kpt.Jaroše 105 267 24 Hostomice IČO 47559454

453) Mateřská škola Řečiska 546 756 01 Hovězí IČO 70873828

454) Mateřská škola Hrabůvka 54 753 01 Hranice 1 IČO 70999449

455) Mateřská škola Hracholusky 8 383 01 Prachatice IČO 70989117

456) Mateřská škola Hradčovice 241 687 33 Hradčovice IČO 75020751

457) Mateřská škola Hradec u Stoda 139 332 11 Hradec u Stoda IČO 71004564

458) Mateřská škola Hradešice 81 341 01 Horažďovice IČO 70990581

459) Mateřská škola Hradisková 619 561 64 Jablonné nad Orlicí IČO 70984948

460) Mateřská škola Hradištko 270 252 09 Hradištko IČO 71008241

461) Mateřská škola Hradní 68 267 53 Žebrák IČO 47514230

462) Mateřská škola Pohádka Hromůvka 1542 753 01 Hranice IČO 49558633

463) Mateřská škola Soukenná 844 351 24 Hranice IČO 60611391

464) Mateřská škola Dlouhá 221 373 61 Hrdějovice IČO 62537644

465) Mateřská škola Hrdlív 125 273 06 Libušín IČO 70989494

466) Mateřská škola Hřivice  439 65 Hřivice 88 IČO 72741813

467) Mateřská škola Hrobice 76 763 15 Slušovice IČO 75021561

468) Mateřská škola 1. máje 610 675 55 Hrotovice IČO 75022818

469) Mateřská škola Mlýnská 231 362 33 Hroznětín IČO 75006031

470) Mateřská škola Hrubá Vrbka Hrubá Vrbka 254 696 73 Hrubá Vrbka IČO 70991669

471) Mateřská škola Hrusice 32 251 66 Senohraby IČO 71235884

472) Mateřská škola Hrušovany 15  431 43 Hrušovany 15 IČO 70694966

473) Mateřská škola Havlíčkova 169 664 62 Hrušovany u Brna IČO 75023229

474) Mateřská škola  267 03 Hudlice 432 IČO 70989770

475) Mateřská škola Hulice 102 257 63 Trhový Štěpánov IČO 70993441

476) Mateřská škola Bařiny 587 756 02 Huslenky IČO 70919020

477) Mateřská škola V Zahradách 274 753 66 Hustopeče nad Bečvou IČO 70997772

478) Mateřská škola Hustopeče Na Sídlišti 5 693 01 Hustopeče IČO 70882291

479) Mateřská škola Hustopeče Školní 25 693 01 Hustopeče IČO 71009833

480) Mateřská škola Hvězdička Malé Březno 42 400 02 Ustí  nad Labem IČO 72742917

481) Mateřská škola I Hornická 1098 696 03 Dubňany IČO 75022524

482) Mateřská škola II. Vrdy, Školská 332 Školská 332 285 71 Vrdy IČO 75032821

483) Mateřská škola Mlýnská 366 683 23 Ivanovice na Hané IČO 70991596

484) Mateřská škola J.A. Komenského, Česká Skalice, Křenkova 42 Křenkova 42 552 03 Česká Skalice IČO 70987394

485) Mateřská škola Jablíčko Na parcelách 250 252 64 Velké Přílepy IČO 70981111

486) Mateřská škola Na Lání 503 756 23 Jablůnka IČO 90783267

487) Mateřská škola Jahůdka v Praze 12 Krouzova 3036 143 00 Praha 4 - Modřany IČO 63109701

488) Mateřská škola Jakubov 93 363 01 Ostrov IČO 00074781

489) Mateřská škola  592 32 Jámy 158 IČO 71011790

490) Mateřská škola Jankovice 22 687 04 Jankovice IČO 75008823

491) Mateřská škola č.p. 246 569 55 Janov IČO 75015846

492) Mateřská škola Klenovská 312 340 21 Janovice nad Úhlavou IČO 70998621

493) Mateřská škola Jarošov 52 569 66 Jarošov IČO 75016494

494) Mateřská škola Jasenná 255 763 12 Vizovice IČO 70981230

495) Mateřská škola Javornice  517 11 Javornice 106 IČO 70980306

496) Mateřská škola Míru 356 790 70 Javorník IČO 70986258

497) Mateřská škola Polská 488 790 70 Javorník IČO 70986231

498) Mateřská škola Jedovnice Havlíčkovo náměstí 224 679 06 Jedovnice IČO 62072889

499) Mateřská škola Palackého 829 675 31 Jemnice IČO 70887675

500) Mateřská škola Jenišovice Jenišovice 67 468 33 Jenišovice IČO 72741651

501) Mateřská škola Jersín 80 588 25 Jersín IČO 75002485

502) Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace  742 33 Jeseník nad Odrou 67 IČO 70985880

503) Mateřská škola Jestřabí Lhota 100 280 02 Kolín IČO 71009671

504) Mateřská škola Jestřabí 78 763 33 Štítná nad Vláží IČO 70991847

505) Mateřská škola K.H.Borovského 586 569 43 Jevíčko IČO 70944601

506) Mateřská škola Ježkovice 31 683 04 Drnovice IČO 70993173

507) Mateřská škola Jílkova Jílkova 3/1700 169 00 Praha 6 - Břevnov IČO 70886857

508) Mateřská škola Jílové Průběžná 299 407 01 Jílové IČO 72744014

509) Mateřská škola Jiřice u Miroslavi 89 671 78 Jiřice u Miroslavi IČO 70996270

510) Mateřská škola Navrátilova 69 250 90 Jirny IČO 70985568

511) Mateřská škola Jistebník 325 742 82 Jistebník IČO 75027381

512) Mateřská škola Jívová 230 783 16 Dolany IČO 70985286

513) Mateřská škola K Lukám K Lukám 664/1a 142 00 Praha 4 - Libuš IČO 49624628

514) Mateřská škola Kaliště 60 394 51 Kaliště IČO 75000903

515) Mateřská škola Kamarád Čtvrtě 3/315 634 00 Brno IČO 70283907

516) Mateřská škola Kamarád Veverkova 1495 500 02 Hradec Králové IČO 71000755

517) Mateřská škola Kamarád Frenštátská 1370 742 58 Příbor IČO 64125891

518) Mateřská škola Kameňáček Kamenná 1430/1 400 03 Ústí nad Labem IČO 70225982

519) Mateřská škola Školní 111 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 70990689

520) Mateřská škola Fibichova 777/5 360 17 Karlovy Vary-Stará Role IČO 71237011

521) Mateřská škola Hornická 66 360 01 Karlovy Vary-Olšová Vrata IČO 70991774

522) Mateřská škola Javorová 211/2A 360 17 Karlovy Vary-Stará Role IČO 70991791

523) Mateřská škola Kpt. Jaroše 141/6 360 06 Karlovy Vary - Dvory

524) Mateřská škola Krymská 1739/10 360 01 Karlovy Vary-Tuhnice IČO 71237003

525) Mateřská škola Krymská 1740/12 360 01 Karlovy Vary-Tuhnice IČO 70991405

526) Mateřská škola Mládežnická 862/6 360 05 Karlovy Vary-Rybáře IČO 71237011

527) Mateřská škola Mozartova 443/4 360 20 Karlovy Vary-Drahovice IČO 71237003

528) Mateřská škola náměstí Emy Destinové 32/1 360 09 Karlovy Vary-Drahovice IČO 71237003

529) Mateřská škola Východní 485/6 360 09 Karlovy Vary-Drahovice IČO 71237003

530) Mateřská škola Vilová 346/1 360 04 Karlovy Vary-Bohatice IČO 70991456

531) Mateřská škola Karolín 76 768 21 Kvasice IČO 75022745

532) Mateřská škola Kpt. Jaroše 2224 734 01 Karviná - Mizerov IČO 64628558

533) Mateřská škola Centrum 2314 734 01 Karviná - Mizerov IČO 64628591

534) Mateřská škola Dvořákova 1622 735 06 Karviná - Nové Město IČO 64628621

535) Mateřská škola Spojka 1389 735 06 Karviná-Nové Město IČO 71000861

536) Mateřská škola třída Družby 1338 735 06 Karviná - Nové Město IČO 64628647

537) Mateřská škola Dačického 588 734 01 Karviná - Ráj IČO 71000801

538) Mateřská škola Školská 431 734 01 Karviná - Ráj IČO 64628582

539) Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 U Mateřské školy 2/360 734 01 Karviná-Ráj IČO 71000887

540) Mateřská škola Kasejovice 106 335 44 Kasejovice IČO 60611219

541) Mateřská škola Kaštánek Kaštanová 226 739 92 Návsí IČO 70983984

542) Mateřská škola Kateřinice 107 742 58 Kateřinice IČO 70984123

543) Mateřská škola U mateřské školy 124 294 25 Katusice IČO 71010815

544) Mateřská škola Dělnická 35 345 06 Kdyně IČO 70996733

545) Mateřská škola Markova 523 345 06 Kdyně IČO 70996741

546) Mateřská škola Ke Kašně 334 142 00 Praha 4 - Písnice IČO 60437961

547) Mateřská škola Školská 59 756 43 Kelč

548) Mateřská škola Kelčice 75 798 08 Kelčice IČO 75022141

549) Mateřská škola Herbenova 1900 272 01 Kladno - Kročehlavy IČO 75033747

550) Mateřská škola J.Hory 1801 272 01 Kladno IČO 70939578

551) Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Lacinova 2408 272 01 Kladno - Kročehlavy IČO 75033771

552) Mateřská škola Plzeňská 3129 272 01 Kladno - Kročehlavy IČO 75033798

553) Mateřská škola Vrapická 474 272 01 Kladno-Dubí IČO 75033755

554) Mateřská škola Husova 297 349 61 Kladruby IČO 60611642

555) Mateřská škola V Žáčku/219 190 14 Praha 9 - Klánovice IČO 70947562

556) Mateřská škola Lesní 545 431 51 Klášterec nad Ohří IČO 72745100

557) Mateřská škola Lípová 570 431 51 Klášterec nad Ohří IČO 72745029

558) Mateřská škola Bruslička Souběžná 205 431 51 Klášterec nad Ohří IČO 70695695

559) Mateřská škola Školní 518 431 51 Klášterec nad Ohří IČO 72745185

560) Mateřská škola Studentská 601 339 01 Klatovy IČO 60610476

561) Mateřská škola Klenovice na Hané 3 798 23 Klenovice na Hané IČO 75020386

562) Mateřská škola Ke školce 39 250 69 Klíčany IČO 71009809

563) Mateřská škola Klíček Urxova 342 500 06 Hradec Králové IČO 71000666

564) Mateřská škola Klimentov 118 354 71 Velká Hleďsebe IČO 70997179

565) Mateřská škola Špičák Zhořelecká 2607 470 06 Česká Lípa IČO 00831298

566) Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 530 09 Pardubice - Polabiny IČO 70944849

567) Mateřská škola KLUBÍČKO Dělnická 67 562 01 Ústí nad Orlicí IČO 75017318

568) Mateřská škola  285 45 Kluky 56 IČO 70993742

569) Mateřská škola Kněžice 55 289 02 Kněžice IČO 75034212

570) Mateřská škola Kněžnice 95 506 01 Jičín IČO 75016435

571) Mateřská škola Školní 722 691 10 Kobylí IČO 75020572

572) Mateřská škola Kobylnice 38 284 01 Kutná Hora IČO 75034913

573) Mateřská škola  394 09 Kojčice 82 IČO 70998990

574) Mateřská škola Koldín 21 565 01 Choceň IČO 71008969

575) Mateřská škola Kmochova 335 280 02 Kolín II. IČO 48665274

576) Mateřská škola Masarykova 891 280 02 Kolín II. IČO 48665151

577) Mateřská škola T.Štítného 975 280 02 Kolín V IČO 48665282

578) Mateřská škola Kolonka Ke Spravedlnosti 943 258 01 Vlašim IČO 70996954

579) Mateřská škola Sportovní 306 345 43 Koloveč IČO 60610743

580) Mateřská škola Buzulucká 480 267 62 Komárov IČO 71006494

581) Mateřská škola Komořany 200 683 01 Rousínov IČO 70997322

582) Mateřská škola Hlavní 254 281 25 Konárovice IČO 70988307

583) Mateřská škola Konice Smetanova 202 798 52 Konice IČO 70988480

584) Mateřská škola Koníček Pardubice, Bulharská 119 Bulharská 119 530 03 Pardubice

585) Mateřská škola Školní 153 349 52 Konstantinovy Lázně IČO 70992797

586) Mateřská škola Kopretina Tyršova 307 790 01 Jeseník IČO 70914877

587) Mateřská škola Korálek Polní 230 251 01 Dobřejovice,pošta Říčany IČO 70996971

588) Mateřská škola Korálek Šrámkova 6/1333 747 05 Opava IČO 71000143

589) Mateřská škola Korálek Rumunská 90 530 03 Pardubice IČO 70941939

590) Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 Bobkova/766 198 00 Praha 9 - Černý Most IČO 70884501

591) Mateřská škola Kořenec 104 680 01 Boskovice IČO 70992363

592) Mateřská škola Korkyně 22 262 06 Korkyně IČO 75030187

593) Mateřská škola Pionýrů 781 293 06 Kosmonosy IČO 75031426

594) Mateřská škola Kosoř 44 252 26 Třebotov IČO 71002863

595) Mateřská škola Kosořice 31 294 41 Dobrovice IČO 75003376

596) Mateřská škola K jatkám 982 281 63 Kostelec nad Černými lesy IČO 48663921

597) Mateřská škola T.G.Masaryka 274 277 13 Kostelec nad Labem IČO 70989036

598) Mateřská škola Kostelec 91 349 01 Stříbro IČO 69983313

599) Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice Školní 133 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou IČO 72745304

600) Mateřská škola Košíky 37 687 04 Traplice IČO 75008815

601) Mateřská škola Košťálov 201 512 02 Košťálov IČO 70156573

602) Mateřská škola Kovanice 144 288 02 Nymburk IČO 70994803

603) Mateřská škola  398 55 Kovářov 107 IČO 70986622

604) Mateřská škola Kozojedy 180 281 63 Kostelec n.Č.l. IČO 75031124

605) Mateřská škola Kozojídky 77 696 63 Hroznová Lhota IČO 70981710

606) Mateřská škola Kožichovice 36 674 01 Třebíč IČO 71009001

607) Mateřská škola Dr. E. Beneše 18 331 41 Kožlany IČO 75006227

608) Mateřská škola U Jeslí 520 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO 47010720

609) Mateřská škola Barvířská 1771 358 01 Kraslice IČO 70984832

610) Mateřská škola Boženy Němcové 1685 358 01 Kraslice IČO 70984824

61

 

8. FINANČNÍ ČÁST

Finanční zpráva - Účetní uzávěrka za rok 2008

1. Rozvaha pro nevýdělečné organizace

2. Výkaz zisků a ztrát

3. Příloha k účetní uzávěrce

4. Daňové přiznání DPPO