Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


O NÁS » Výroční zprávy » Rok 2013

Výroční zpráva Fondu Sidus, o.p.s. za rok 2013

 

 1. Úvod
 2. Profil FONDU SIDUS
 3. Organizační struktura FONDU SIDUS
 4. Projekty FONDU SIDUS v roce 2013
 5. Kulturní a společenské aktivity FONDU SIDUS a jeho partnerů
 6. Představení partnerských nemocnic, individuálních pacientů a výsledky práce
 7. Poděkování partnerům
 8. Finanční část

1.  Úvod

Rok 2013 byl pro Fond Sidus, o.p.s. osmým rokem činnosti.

Spolupráce s Pediatrickou klinikou UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou klinikou FN a LF UP v Olomouci pokračovala s firemní filosofií, že poskytnuté finanční dary budou i nadále používány na nákup lékařských přístrojů, které si nemocnice nemohou ze svých rozpočtů dovolit, i když je k léčbě nemocných dětí nutně potřebují. V roce 2013 jsme zahájili spolupráci i s Nemocnicí na Bulovce. Pokračovali jsme v podpoře individuálních pacientů. Od roku 2011 poskytujeme finanční dary na samotnou léčbu, nákup léčebných pomůcek, léčebné pobyty a rekonvalescenci. Připravili jsme nové neziskové projekty, jejichž účelem byla sbírka finančních prostředků pro výše uvedené případy. Projekty byly zaměřeny na střední, základní a mateřské školy v ČR. O účast jsme znovu požádali také firmy, podniky, společnosti a jednotlivce prostřednictvím „akcí Fondu Sidus“ a vlastní internetové prezentace. Požádali jsme rovněž o mediální podporu jak v tištěných tak elektronických médiích.

V roce 2013 jsme využívali speciální sbírkový účet stávající veřejné sbírky, která je vedena pod pražským magistrátem pod číslem MHMP/958815/2012.

Podmínky Fondu Sidus, o.p.s. pro poskytování služeb

Obecně prospěšná služba je poskytována dětským oddělením zdravotnických zařízení, školám, rodinám nemocných dětí a osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám. Obecně prospěšné služby budou vždy poskytovány po konzultaci s odborníky, s nimiž naše společnost spolupracuje. Obecně prospěšné služby jsou poskytovány v rozsahu disponibilních prostředků společnosti. Informace o poskytovaných obecně prospěšných službách jsou a nadále budou zveřejňovány na webových stránkách společnosti www.fondsidus.cz, a to v sekci Výsledky. Obecně prospěšné služby mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Úplata se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb, které nejsou kryty z jiných zdrojů. S výší úhrady je  seznámen  každý klient při prvním jednání o poskytnutí obecně prospěšné služby.

2. PROFIL FONDU SIDUS 
(O obecně prospěšné společnosti a poskytovaných službách)

Fond Sidus byl zřízen s jasným prioritním cílem finančně a materiálně pomáhat partnerským nemocnicím fondu i individuálním pacientům na území celé České republiky.

2.1. Zaměřili jsme se především na poskytování těchto služeb:

a) zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu nemocných dětí,
b) zajišťování činností směřujících k všestrannému zlepšování kvality života nemocných dětí jak v průběhu léčby, tak i po jejím skončení,
c) zajišťování pomoci zdravotně postiženým osobám v procesu léčby a rehabilitace a pomoci ke zlepšení kvality jejich běžného života ,
d) zajišťování zlepšení materiálních podmínek školní výuky dlouhodobě hospitalizovaných dětí, prováděné ve zdravotních zařízeních,
e) zajišťovat vybavení dětských oddělení zdravotnických zařízení kompenzačními pomůckami.

2.2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb, pokud partnerské nemocnice nebo široká veřejnost o jejich poskytování projeví zájem. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není zájem po dobu delší než jeden rok.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FONDU SIDUS

(Základní údaje) stav k 31.12.2012

Název :          Fond Sidus, o.p.s.

Adresa:          Primátorská 40, 180 00, Praha 8

Založen:        25.8.2006

Zakladatelé:

Milan Nemček,     trvalý pobyt Praha 6

Ing. Pavel Přikryl, trvalý pobyt Praha 3

Registrace:

Fond Sidus, o.p.s. je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 441

IČO:                     27591433

Číslo účtu veřejné sbírky MHMP/829165/2009: ČSOB, a.s. 232776924/0300

Řídící orgány společnosti

Statutární orgán

Ředitel společnosti: Milan Němček

Správní rada (SR)

Předseda:     Ing. Pavel Přikryl

Členové:      
Jiří Dlabal
Jana Bernášková

Dozorčí rada (DR)

Členové:      
MUDr. Jana Šmehlíková
Pavel Hažlinský
Ivana Matějková

Zaměstnanci obecně prospěšné společnosti:

Milan Němček          - ředitel

Ing. Pavel Přikryl     - manažer projektů

Jana Slováčková     - manažer provozu

4. PROJEKTY FONDU SIDUS V ROCE 2013

Pro mateřské školy, základní a střední školy jsme  připravili následující projekty:

1. Edukativně zábavný projekt pro MŠ: ve spolupráci s dětskou ilustrátokou Vendulou Hegerovou a básnířkou Romanou Suchou jsme pro děti připravili knížečku Poznáváček, ve které mohou rozvíjet své schopnosti v mnoha zábavných cvičeních.

2. Edukativně zábavný projekt pro MŠ: Moje malá ZOO. Principem hry je hledání správných míst pro jednotlivá zvířátka a učení se základním informacím o nich. Cílem projektu je rozvíjet   dětskou   kreativitu   a   jemnou motoriku a  naplňovat klíčové kompetence  školních  vzdělávacích  programů.

3. Projekt pro ZŠ a SŠ: Jen na vlastní nebezpečí. Hra spočívá v sestavování a vytváření vlastních komunikačních značek. Žáci si při práci s publikací rozvíjí zábavnou formou slovní zásobu, komunikační dovednosti a vlastní kreativitu. Jednotlivé značky mohou tvořit a měnit opakovaně.

Výtěžek ze sbírky ve školním roce 2012/2013 byl použit pro:


1. Fond Sidus, o.p.s. se na základě doporučení Dětské Kliniky FN v Olomouci  rozhodl pomoci Vilému Hoškovi. Vilém je pacientem s dětskou mozkovou obrnou s postižením dolních končetin. Vilém má velkou snahu o chození a proto jsme mu poskytli finanční dar ve výši 44.333 Kč na chodítko, které nehradí zdravotní pojišťovna.

2. Fond Sidus, o.p.s. se rozhodl zakoupit přístroje a pomůcky pro Dětskou Kliniku v Olomouci, a to 2x pulsní oxymetr, Vojtův stůl (stůl k rehabilitaci ohrožených a handicapovaných pacientů), vozík Coraille k bezpečnému převozu pacientů akutně přijímaných při kolapsech a zraněních. Dále jsme poskytli úhradu léčby Marie Mikešové. Celková výše daru pro FN Olomouc a Marii Mikešovou je 149.813 Kč.

3. Fond Sidus, o.p.s.  na základě doporučení Pediatrické Kliniky FN v Praze Motole rozhodl obdarovat Jarouška Kofláka. Chlapec byl po těžkém úrazu krční páteře s následným ochrnutím celého těla a jeho život mu usnadnily pomůcky: Motre Solo (motomed) s příslušenstvím v celkové hodnotě 159.305 Kč.

4. Fond Sidus, o.p.s.  rozhodl  pomoci Michalce Šiborové zakoupením speciálního lehátka Kosmetik s příslušenstvím v hodnotě 7.158 Kč. Lehátko velmi pomáhá s manipulací Michalky ve škole, při jejím přebalování, ošetření sondy PEG a také při přebalování.

5. V květnu Fond Sidus, o.p.s. předal dar také Pediatrické Klinice FN v Praze Motole. V hodnotě 42.075 Kč byla zakoupena fototerapeutická lampa. Přístroj je znám pod názvem „modré světlo“ a používá se při léčbě dětské žloutenky.

6. Fond Sidus, o.p.s. na základě doporučení Dětské Kliniky FN Olomouc pomohl darem ve výši 20.392 Kč Jakubu Lagovi. Chlapec trpící dětskou mozkovou obrnou byl odeslán na rehabilitační pobyt v Centru Adeli ve slovenských Piešťanech. Cvičení v Piešťanech Jakubovi pomohlo, uvolnil se, nabral svalovou hmotu, získal stabilitu v sedu i sílu v rukách a nohách, jeho spastické svaly se uvolnily a dokáže tak lépe ovládat ruce při úchopu.

Děkujeme   spolupracovníkům   z řad   učitelů,  žákům,  studentům  a rodičům
za uspořádání Veřejné sbírky.

5. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY FONDU SIDUS  A JEHO PARTNERŮ

5.1. Na žádost paní Michaely Češkové jsme poslali výrobky Fondu Sidus na oddělení dětské hematoonkologie FN v Ostravě Porubě.

Celá akce vznikla na popud paní Schindlerové, maminky Honzíka, který se na tomto oddělen léčí a který si v ZŠ zakoupil náš Můj malý DinoPark. Mamince se výrobek tak líbil, že se na nás obrátila, zda bychom nemohli děti na tomto oddělení podpořit, povzbudit a také zabavit našimi výrobky. Vybrali jsme tedy některé výrobky a zaslali jako dar na výše uvedené oddělení. Děkujeme.

Poděkování paní Češkové:

Dobrý den, paní Slováčková,
Váš balíček pro děti je šitý na míru. Ve středu jsem s dětmi prošla poznáváček a nálepky zvířátek do světadílů....včera jsem s malým Filípkem stavěla Můj malý Dinopark a on přišel na to, že tam má vstupenku:-).

Děkujeme moc, hledáme společně další nové možnosti, jak dlouhodobý nucený pobyt v nemocnici dětem zpříjemnit.
Pěkný den.
Michaela Češková
dětská hematoonkologie
KDL FN Ostrava
17. listopadu 1790
Ostrava-Poruba
708 52

5.2. AKCE ŠKOL:

Dne 13.12.2013 uspořádala ZŠ Doloplazy, okres Olomouc (pí ředitelka Mgr. Bc. Jana Štefanová)  pro všechny rodiče, prarodiče a příznivce školy Adventní koncert. Z části získaných peněz ze sběru starého papíru a z dobrovolných příspěvků občanů Doloplaz přispěla škola do veřejné sbírky Fondu Sidus Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc částku 5.000 Kč (2535,- dar + 2465,- za výrobky). Děkujeme

5.3. Základní škola a mateřská škola Pravčice, okres Kroměříž, paní ředitelka Eva Čechová, uspořádala v roce 2013 jarmark z výrobků dětí a žáků k Vánocům a jeho výtěžek  ve výši 2500,- Kč darovali prostřednictvím Fondu Sidus nemocným dětem. Děkujeme.

5.4. Fond Sidus spolupracuje s paní zástupkyní Mgr. Šárkou Požárovou a paní ředitelkou Mgr. Věrou Rohlíkovou z Mateřské školy Praha – Radotín, Nám. Osvoboditelů 1367, 153 00 Praha - Radotín. Po dlouhodobé spolupráci jsme v roce 2013 obdrželi dar ve výši 10.000,- jako výtěžek z vánoční akademie, která proběhla 9.12.2013. Za Fond Sidus se účastnil a dar převzal pracovník Dominik Falešník, (na fotce s paní ředitelkou), a to bez nároku na odměnu, ve svém volném čase. Rodičům a všem děkujeme.

6. PŘEDSTAVENÍ PARTNERSKÝCH NEMOCNIC A VÝSLEDKY PRÁCE

K důležitým úkolům Fondu Sidus řadíme rovněž propagaci partnerských nemocnic. Aktuálně informujeme o jejich činnosti a o dosažených výsledcích naší spolupráce na internetových stránkách www.fondsidus.cz a www.fondsidus.eu (www.fondsidus.mypage.cz).

Pediatrická klinika UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Trvání spolupráce: od září 2006

Stručná charakteristika:

 • Gastroenterologie a dětská výživa - digestivní endoskopie centrum dětské výživy, dlouhodobá enterální a parenterální výživa.
 • Hepatologie - příprava pacientů k transplantaci jater a potransplantační péče.
 • Nefrologie - dialyzační program celostátní centrum pro transplantaci ledvin u dětí.
 • Diabetologie - diabetologické centrum, predikce a prevence DM 1, sdružená autoimunitní onemocnění.
 • Endokrinologie - poruchy růstu a poruchy sexuální diferenciace, kalcio-fosfátový metabolismus.
 • Respirační onemocnění a astma bronchiale, molekulárně-genetická diagnostika, program transplantace plic u CF ,funkční pulmonální diagnostika, flexibilní bronchoskopie.
 • Cystická fibróza - centrum pro CF . Systémová autoimunitní onemocnění, imunodeficience, antifosfolipidový syndrom.
 • Kardiologie - EKG diagnostika, kardiomyopatie. Závažná onemocnění kojeneckého a batolecího věku.
 • Dětská psychologie, antropometrie.
 • Laboratoř buněčné biologie - imunologie autoimunitních onemocnění, neinvazivní prenatální diagnostika.
 • Laboratoř molekulární genetiky - epidemiologie autoimunitních onemocnění, molekulárně-biologická bakteriální i virologická diagnostika.
 • Laboratoř autoimunitních chorob - cytotoxicita, efektorové systémy u autoimunitních onemocnění.

 

V současné době má klinika 110 lůžek, z toho 30 intenzivní péče.

Kontaktní osoba:Věra Pejskarová, tel.: 224 432 002

pediatrie@fnmotol.cz

Primář: MUDr. Jana Tejnická, MBA

 

Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Trvání spolupráce: od září 2007

Stručná charakteristika špičkových diagnosticko-terapeutických postupů:

 • diagnostika a léčba dětské leukémie a maligních lymfomů
 • diagnostika a léčba trombocytopenií a aplastických anémií
 • prevence, diagnostika a léčba diabetes mellitus v dětském věku
 • diagnostika a léčba poruch růstu
 • Laboratoř experimentální medicíny je součástí Národní referenční laboratoře pro konfirmaci statusu genu Her-2/neu
 • diagnostika a léčba vrozených anomálií i získaných onemocnění močového traktu ve spolupráci s urologickou kliniku
 • diagnostika a léčba malabsorpčního syndromu a nespecifických zánětů střeva
 • diagnostika a léčba dětského astmatu, dětská pneumologie s reginálním centre pro diagnostiku a léčbu cystické fibrózy
 • diagnostika a léčba vrozených poruch metabolismu
 • diagnostika a komplexní léčba urgentních stavů u kojenců, dětí a dospívajících

V současné době Dětská klinika disponuje:

 • 75 lůžky pro hospitalizaci dětí od novorozeneckého věku do 19 let, 25 lůžek pro hospitalizaci doprovázejících osob. Některá lůžka systémem hospitalizace matka + dítě na jednom pokoji, některá potom v přilehlých prostorách příslušného oddělení s doprovázející osobou. Ročně Dětská klinika přijme kolem 3 400 nemocných.

Kontaktní osoba: Andrea Nováková, tel.: 588 444 403

andrea.novakova@fnol.cz

Přednosta: Přednosta kliniky: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

 

Pediatrické oddělení Nemocnice Na Bulovce

Trvání spolupráce: od roku 2013

Dětské oddělení na Bulovce funguje jako samostatné pracoviště nemocnice od 1.října 1949. V roce 1996 se oddělení přestěhovalo z původního umístění do nově zbudovaného pavilonu (č. 15), kde sídlí společně s Gynekologicko-porodnickou klinikou, Neonatologickým oddělením a Klinikou plastické chirurgie. Někdejších 124 lůžek bylo postupně sníženo na 30 lůžek včetně 5 lůžek nižší intenzivní péče. V současné době disponujeme také dvěma nadstandardními pokoji, které jsou přednostně obsazovány kojenými dětmi s matkou.

V ambulantní i lůžkové části oddělení pečujeme o  děti od  novorozeneckého věku do 19 let. Ambulantní složka je rozdělena na všeobecnou ambulanci a ambulance specializované. K našim zaměřením patří onemocnění dýchacích cest, alergie, bronchiální astma, onemocnění trávicího traktu, ledvin a močových cest a endokrinní choroby. Externisty je zajištěna i péče kardiologická a péče dětského neurologa. Naši lékaři zajišťují pediatrickou konsiliární službu pro celou fakultní nemocnici.

V rámci specializovaných ambulancí běží na Dětském oddělení dlouhodobě endoskopický program se zaměřením na choroby dýchacích cest a plic a zažívacího traktu (fibrobronchoskopie, fibrogastroduodenoskopie). Provádíme také funkční vyšetřování plic (spirometrie, zátěžové testy).

Na lůžkovém oddělení poskytujeme standardní pediatrickou péči a na intenzivních lůžkách  se staráme o pacienty, kteří vyžadují vyšší úroveň ošetřovatelské péče, monitorování či léčebného zajištění infúzemi, kyslíkem či intravenózními léky.

V roce 2009 jsme  hospitalizovali asi 2400 pacientů, z toho asi 2/3 dětí a jednu třetinu doprovázejících matek.  Na ambulancích jsme v témže roce ošetřili 23.500 pacientů.

Dětské oddělení Nemocnice Na Bulovce je školicím pracovištěm jak v pregraduální, tak v postgraduální výuce. Na oddělení absolvují své pediatrické stáže studenti dvou lékařských fakult. Oddělení je akreditovaným pediatrickým pracovištěm, kde probíhá předatestační příprava lékařů v základním oboru pediatrie a specializační příprava  v oboru alergologie.

Ambulantní část Dětského oddělení

 • Dětská všeobecná ambulance
 • Obecná pediatrie
 • Gastroenterologická ambulance
 • Nefrologická ambulance
 • Pneumologická ambulance
 • Funkční laboratoř
 • Ambulance alergologie a klinické imunologie
 • Endokrinologická ambulance

Kontakt:

Primář:             MUDr. Ivan Peychl. telefon: 26608 2384,2607, 3235 email: ivan.peychl@bulovka.cz
sekretariát:       Olga Janisková, telefon: 26608 2607 email: olga.janiskova@bulovka.cz

 

7. PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

Děkujeme partnerským nemocnicím za spolupráci s námi.

Děkujeme vedení nemocnice v Motole a primářce MUDr. Janě Tejnické a
profesoru MUDr. Janu Léblovi, CSc.

Děkujeme vedení Dětské kliniky v Olomouci, především
profesoru MUDr. Vladimíru Mihálovi, CSc..

Děkujeme paní JUDr. Lence Deverové za právní pomoc Fondu Sidus, o.p.s.

Děkujeme společnosti PPL (Professional Parcel Logistic) za sponzoring našich projektů.

Děkujeme hereckým osobnostem podporujícím projekty Fondu Sidus, jmenovitě Janě Bernáškové (patronce akcí),.

Děkujeme IFMSA - International Federation of Medical Students‘ Associations,
za spolupráci při prodeji výrobků na vlastních prodejních akcích

Děkujeme ČSOB, a.s. za podporu našich projektů.

Děkujeme školám, učitelům a vedení škol, žákům a studentům.

Děkujeme Vendule Hegerové za ilustrace našich projektů pro mateřské školy a
děkujeme Romaně Suché za básničky do našich projektů pro mateřské školy.

 

8. FINANČNÍ ČÁST

Finanční zpráva - Účetní uzávěrka za rok 2013

1. Rozvaha pro nevýdělečné organizace    str.1 str.2 str.3 str.4

2. Výkaz zisků a ztrát    str.1 str.2 str.3

3. Příloha k účetní uzávěrce

4. Přehled rozsahu výnosů a nákladů v členění podle zdrojů