Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


O NÁS » Výroční zprávy » Rok 2009

Výroční zpráva Fondu Sidus, o.p.s. za rok 2009

 

 1. Úvod
 2. Profil FONDU SIDUS
 3. Organizační struktura FONDU SIDUS
 4. Projekty FONDU SIDUS v roce 2009
 5. Kulturní a společenské aktivity FONDU SIDUS a jeho partnerů
 6. Představení partnerských nemocnic a výsledky práce
 7. Poděkování partnerům
 8. Finanční část

1.  Úvod

Rok 2009 byl pro Fond Sidus, o.p.s. čtvrtým rokem činnosti.

Spolupráce s Pediatrickou klinikou UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou klinikou FN a LF UP v Olomouci pokračovala s firemní filosofií, že poskytnuté finanční dary budou i nadále výhradně používány na nákup lékařských přístrojů, které si nemocnice nemohou ze svých rozpočtů dovolit, i když je k léčbě nemocných dětí nutně potřebují. Připravili jsme neziskové projekty, jejichž jediným účelem byla sbírka finančních prostředků, pro obě partnerské nemocnice. Projekty jsou zaměřeny na střední, základní a mateřské školy v ČR. O účast jsme požádali také firmy, podniky, společnosti a jednotlivce prostřednictvím „akcí Fondu Sidus“ a samozřejmě vlastní internetové prezentace. Požádali jsme rovněž o mediální podporu jak v tištěných tak elektronických médiích.

 

V roce 2009 jsme využívali speciální sbírkový účet stávající veřejné sbírky, která je vedena pod pražským magistrátem pod číslem MHMP/346942/2006.

 

Podmínky Fondu Sidus, o.p.s. pro poskytování služeb

Obecně prospěšná služba je poskytována dětským oddělením zdravotnických zařízení, školám, rodinám nemocných dětí a osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám. Obecně prospěšné služby budou vždy poskytovány po konzultaci s odborníky, s nimiž naše společnost spolupracuje. Obecně prospěšné služby jsou poskytovány v rozsahu disponibilních prostředků společnosti. Informace o poskytovaných obecně prospěšných službách jsou a nadále budou zveřejňovány na webových stránkách společnosti www.fondsidus.cz. Obecně prospěšné služby mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Úplata se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb, které nejsou kryty z jiných zdrojů. S výší úhrady je seznámen každý klient při prvním jednání o poskytnutí obecně prospěšné služby.

 

2. PROFIL FONDU SIDUS
(O obecně prospěšné společnosti a poskytovaných službách)

Fond Sidus byl zřízen s jasným prioritním cílem finančně a materiálně pomáhat partnerským nemocnicím fondu i individuálním pacientům na území celé České republiky.

2.1. Zaměřili jsme se především na poskytování těchto služeb:

a) zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu nemocných dětí,
b) zajišťování činností směřujících k všestrannému zlepšování kvality života nemocných dětí jak v průběhu léčby, tak i po jejím skončení,
c) zajišťování pomoci zdravotně postiženým osobám v procesu léčby a rehabilitace a pomoci ke zlepšení kvality jejiích běžného života
d) zajišťování zlepšení materiálních podmínek školní výuky dlouhodobě hospitalizovaných dětí, prováděné ve zdravotních zařízeních,
e) zajišťovat vybavení dětských oddělení zdravotnických zařízení kompenzačními pomůckami.

2.2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb, pokud partnerské nemocnice nebo široká veřejnost o jejich poskytování projeví zájem. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není zájem po dobu delší než jeden rok.


3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FONDU SIDUS

(Základní údaje) stav k 31.12.2009

Název :           Fond Sidus, o.p.s.

Adresa:          Tovačovského 2, 130 00, Praha 3

Založen:         25.8.2006

Zakladatelé:

Milan Nemček,     trvalý pobyt Praha 6

Ing. Pavel Přikryl, trvalý pobyt Praha 3

Registrace:

Fond Sidus, o.p.s. je zapsán v rejstříku obecně prospěšných                          společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 441

IČO:                     27591433

Číslo účtu veřejné sbírky:                 MHMP/346942/2006: 210443715/0300

Řídící orgány společnosti

Statutární orgán

Ředitel společnosti: Milan Němček

Správní rada (SR)

Předseda:     Stanislav Syrovátka

Členové:        Jiří Dlabal

Jana Bernášková

Dozorčí rada (DR)

Předseda:     Lev Skalský

Členové:        Dana Syrovátková

Lenka Tomková

Změny k 2. 10. 2009:

Milan Němček, ředitel společnosti

Pavel Přikryl, marketing

Zaměstnanci obecně prospěšné společnosti:

Milan Němček           - ředitel

Pavel Přikryl Ing.       - ředitel, manažer projektů, marketing

Jitka Zábojníková     - vedoucí distribuce Praha

Vanda Vejvodová   -  vedoucí distribuce

 

4. PROJEKTY FONDU SIDUS V ROCE 2009

Pro mateřské školy, pro základní a střední školy jsme  připravili sady výrobků:

1) klíčenka – klíč ke zdraví, magnetka- hvězda na tabuli, náramek – hvězdy na rukou

2) Sidusáček - olympionik každým coulem – přívěšek na mobil

3) přívěsky na mobil:
smajlík – nebo bručoun?, sweeper - postará se o tvůj mobil

4) zvířátka v lese a na statku - samolepky se zvířátky a barevný plakát krajiny.
Děti hledají správná místa pro zvířátka

5) sada samolepek TV seriálové postavičky Spongebob

Každý účastník, který se rozhodl pomoci, byl zařazen do slosování o věcné ceny.

Výtěžek ze sbírky ve školním roce 2008/2009 byl použit pro

Pediatrickou kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice v Motole.

 

5. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY FONDU SIDUS
A JEHO PARTNERŮ

5.1.     Fond Sidus u příležitosti předání šeku na 242.000 Kč uspořádal pro dětské pacienty tradiční komponované odpoledne    s názvem Vítání podzimu Akce se uskutečnila dne 23.9.2008 v 15.00 hodin v prostorách Pediatrické kliniky. Finanční dar ve výši 242.000 Kč předali do rukou primářky Pediatrické kliniky MUDr. Jany Tejnické jménem Fondu Sidus herci seriálů Ordinace v růžové zahradě, Ulice a Velmi křehké vztahy Jana Bernášková (patronka akce a členka správní rady Fondu Sidus), Jana Bernášková (členka správní rady Fondu Sidus) s dcerou Justýnkou, Míša Maurerová s dvojčaty, Monika Zoubková s dcerou Emmou, Lenka Zahradnická, Lucie Černíková, Kristýna Janáčková, Šárka Ulrichová, Dominika Kadlíčková, Zuzana Vejvodová, Iva Pazderková, Sandra Pogodová a Lukáš Langmajer. Děti shlédly divadelní představení Malého Vinohradského divadla Beruščina detektivní kancelář. Malí pacienti výtvarně ztvárnili všechny tváře podzimu. Známe osobnosti jim pomohly s otisky podzimních listů, výrobou draků i ,,frotáží“ z podzimních přírodnin.

 

Program akce „Vítání podzimu“:

15.00 – 15.30 Beruščina detektivní kancelář (představení Malého Vinohradského divadla)

15.35 – 16.30 Setkání seriálových herců a zástupců médií s dětskými pacienty a předání finančního daru Fondu Sidus.

Krásné odpoledne korunovalo celoroční snažení všech účastníků sbírky Fondu Sidus. Děkuji všem přátelům naší neziskovky z řad ředitelů škol, učitelů, rodičů, žáků, studentů, novinářů a herců za skvělou pomoc při získávání finančních prostředků na naprosto nezbytné přístroje pro nemocné děti.

 

Finanční dar je určen pro Pediatrickou kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice v Praze Motole, a to na nákup pulzního oxymetru. Je to přístroj pro měření koncentrace kyslíku v krvi u chronicky nemocných dětí (plicní choroby, srdeční vady, atd.). Vyšetření pulzním oxymetrem je rychlé, neinvazivní (tzn. nedělá se krevní odběr), pacienta vůbec nezatěžuje nepříjemnými pocity či bolestí . Na základě tohoto vyšetření je následně indikována léčba kyslíkem.

5.2. Za další akce děkujeme školám, které je na základě naší veřejné sbírky uspořádaly:

5.3. Děkujeme také za spolupráci a pomoc dalším školám v celé České republice, které podpořily dětské pacienty zasláním podpůrných pohlednic, dopisů a výkresů.

 


6. PŘEDSTAVENÍ PARTNERSKÝCH NEMOCNIC A VÝSLEDKY PRÁCE

K důležitým úkolům Fondu Sidus řadíme rovněž propagaci partnerských nemocnic. Aktuálně informujeme o jejich činnosti a o dosažených výsledcích naší spolupráce na internetových stránkách www.fondsidus.cz a www.fondsidus.eu

 

Pediatrická klinika UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Trvání spolupráce: od září 2006

Stručná charakteristika:

 • Gastroenterologie a dětská výživa - digestivní endoskopie centrum dětské výživy, dlouhodobá enterální a parenterální výživa.
 • Hepatologie - příprava pacientů k transplantaci jater a potransplantační péče.
 • Nefrologie - dialyzační program celostátní centrum pro transplantaci ledvin u dětí.
 • Diabetologie - diabetologické centrum, predikce a prevence DM 1, sdružená autoimunitní onemocnění.
 • Endokrinologie - poruchy růstu a poruchy sexuální diferenciace, kalcio-fosfátový metabolismus.
 • Respirační onemocnění a astma bronchiale, molekulárně-genetická diagnostika, program transplantace plic u CF ,funkční pulmonální diagnostika, flexibilní bronchoskopie.
 • Cystická fibróza - centrum pro CF . Systémová autoimunitní onemocnění, imunodeficience, antifosfolipidový syndrom.
 • Kardiologie - EKG diagnostika, kardiomyopatie. Závažná onemocnění kojeneckého a batolecího věku.
 • Dětská psychologie, antropometrie.
 • Laboratoř buněčné biologie - imunologie autoimunitních onemocnění, neinvazivní prenatální diagnostika.
 • Laboratoř molekulární genetiky - epidemiologie autoimunitních onemocnění, molekulárně-biologická bakteriální i virologická diagnostika.
 • Laboratoř autoimunitních chorob - cytotoxicita, efektorové systémy u autoimunitních onemocnění.

 

V současné době má klinika 110 lůžek, z toho 30 intenzivní péče.

Kontaktní osoba:Věra Pejskarová, tel.: 224 432 002

pediatrie@fnmotol.cz

Primář: MUDr. Jana Tejnická, MBA

 

Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Trvání spolupráce: od září 2007

Stručná charakteristika špičkových diagnosticko-terapeutických postupů:

 • diagnostika a léčba dětské leukémie a maligních lymfomů
 • diagnostika a léčba trombocytopenií a aplastických anémií
 • prevence, diagnostika a léčba diabetes mellitus v dětském věku
 • diagnostika a léčba poruch růstu
 • Laboratoř experimentální medicíny je součástí Národní referenční laboratoře pro konfirmaci statusu genu Her-2/neu
 • diagnostika a léčba vrozených anomálií i získaných onemocnění močového traktu ve spolupráci s urologickou kliniku
 • diagnostika a léčba malabsorpčního syndromu a nespecifických zánětů střeva
 • diagnostika a léčba dětského astmatu, dětská pneumologie s reginálním centre pro diagnostiku a léčbu cystické fibrózy
 • diagnostika a léčba vrozených poruch metabolismu
 • diagnostika a komplexní léčba urgentních stavů u kojenců, dětí a dospívajících

V současné době Dětská klinika disponuje:

 • 75 lůžky pro hospitalizaci dětí od novorozeneckého věku do 19 let, 25 lůžek pro hospitalizaci doprovázejících osob. Některá lůžka systémem hospitalizace matka + dítě na jednom pokoji, některá potom v přilehlých prostorách příslušného oddělení s doprovázející osobou. Ročně Dětská klinika přijme kolem 3 400 nemocných.

Kontaktní osoba: Andrea Nováková, tel.: 588 444 403

andrea.novakova@fnol.cz

Přednosta: Přednosta kliniky: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.


Předávání finančních darů a účel jejich použití

V roce 2009 jsme předali partnerským nemocnicím finanční dar v celkové výši 242.000 Kč. V roce 2010 plánujeme předání darů a zakoupení přístrojů v měsíci únoru (Olomouc).

23.9.2009

Herci seriálů „Ordinace v růžové zahradě, Ulice  a Velmi křehké vztahy“ předali
v Motole 23.9.2009 finanční dar ze sbírky organizované v mateřských, základních a středních školách

Finanční dar ve výši 242.000 Kč byl tradičně předán do rukou MUDr. Jany Tejnické (primářky Pediatrické kliniky Motolské nemocnice). Je určen pro Pediatrickou kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice v Praze Motole, a to na nákup pulzního oxymetru. Je to přístroj pro měření koncentrace kyslíku v krvi u chronicky nemocných dětí (plicní choroby, srdeční vady, atd.). Vyšetření pulzním oxymetrem je rychlé, neinvazivní (tzn. nedělá se krevní odběr), pacienta vůbec nezatěžuje nepříjemnými pocity či bolestí . Na základě tohoto vyšetření je následně indikována léčba kyslíkem.

 

 

Celková výše veřejné sbírky Fondu Sidus MHMP/346942/2006 dosáhla ke konci srpna 2009 výše 1.984.863 Kč.

 

 


7. PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

Děkujeme partnerským nemocnicím za spolupráci s námi.

Děkujeme vedení nemocnice v Motole a primářce MUDr. Janě Tejnické a
profesoru MUDr. Janu Léblovi, CSc.

Děkujeme vedení Dětské kliniky v Olomouci, především
profesoru MUDr. Vladimíru Mihálovi, CSc..

Děkujeme paní JUDr. Lence Deverové za právní pomoc Fondu Sidus, o.p.s.

Děkujeme hereckým osobnostem podporujícím projekty Fondu Sidus, jmenovitě Janě Bernáškové (patronce akcí), Míše Maurerové, Monice Zoubkové, Lence Zahradnické, Lucii Černíkové, Kristýně Janáčkové, Šárce Ulrichové, Dominice Kadlíčkové, Zuzaně Vejvodové, Ivě Pazderkové, Sandře Pogodové a Lukáši Langmajerovi.

Děkujeme za Public Relation deníkům a časopisům Jackie a časopisu Sedm.

Děkujeme Plus Licens Praha, především Ing. Andree Skotnicové - general manager, za spolupráci při zajištění licence k postavičce TV seriálu SpongeBob.

Děkujeme společnosti Viacom za umožnění využití TV hrdiny SpongeBoba v projektech Fondu Sidus

Děkujeme IFMSA - International Federation of Medical Students‘ Associations, za spolupráci při prodeji výrobků a předání dárků Fondu SIDUS dětem v Thajsku.

Děkujeme SIDUS,c.z. za finanční dar.

Děkujeme ČSOB, a.s. za podporu našich projektů.

Děkujeme školám, učitelům a vedení škol, žákům a studentům.

 

8. FINANČNÍ ČÁST

Finanční zpráva - Účetní uzávěrka za rok 2009

1. Rozvaha pro nevýdělečné organizace

2. Výkaz zisků a ztrát

3. Příloha k účetní uzávěrce    str.1 str.2